Current Problems of Psychiatry

Knowledge and attitudes towards addiction to psychoactive substances in professional groups of health care workers, teachers and the police in the Lubuskie Voivodeship

Wiedza i postawy wobec uzależnienia od substancji psychoaktywnych w grupach zawodowych pracowników służby zdrowia, nauczycieli i policji w województwie lubuskim

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2022;23(3)

DOI: 10.2478/cpp-2022-0014

© 2022 Authors. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)


Jolanta Chmielowiec 1, Elżbieta Grzywacz 2, Maria Grzymkowska 3
Justyna Chwałczyńska 4, Katarzyna Błaszczak 4, Jolanta Masiak 5, Krzysztof Chmielowiec 

1 Department of Hygiene and Epidemiology, Collegium Medicum, University of Zielona Góra,Poland

Student Research Group of Department of Oral Surgery, Pomeranian Medical University in Szczecin, Poland

Student Reaserach Group of Independent Laboratory of Health Promotion, Pomeranian Medical University in Szczecin, Poland

Student Scientific Association "SALUS", Collegium Medicum, University of Zielona Góra, Poland

II Department of Psychiatry and Psychiatric Rehabilitation, Medical University of Lublin, Poland

Full Text

Abstract

Drug addiction is a common phenomenon that increases with the progress of the European integration process. Professional help to people addicted and under the influence of drugs or other psychoactive substances should be provided primarily by health care institutions. An important and interesting issue seems to be the assessment of how people who have the most frequent contact with addicts are prepared to provide help, what is their knowledge and attitude to the phenomenon of drug addiction and to people addicted to psychoactive substances. The material for the research was a questionnaire for people who have contact and / or work professionally with people addicted to psychoactive substances. A total number of 253 people who had professional contact with people addicted to psychoactive substances were examined, including 102 men and 151 women. The respondents most often acquired knowledge in the field of drug addiction through the mass media. The exception is the professional group of doctors, which was the only one to refer to professional literature. Contact with drug addicts was not worried by 68.6% of doctors, 68.4% of policemen, 45.9% of nurses and only 39.0% of teachers. Fear may be caused mainly by possible aggressive behavior, which is feared by 49.8% of the respondents, including 58.3% of women and 37.2% of men. When it comes to 90.1% of respondents, they believe that the cause of aggression is the lack of control over their emotions. The results of the work can be helpful in creating new, satisfying solutions to difficult situations and developing cooperation characterized by empathy and acceptance.

 

Keywords: medical staff, policemen, teachers, knowledge, attitudes, addiction to psychoactive substances.


Streszczenie

Uzależnienie od substancji psychoaktywnych jest zjawiskiem powszechnym, narastającym wraz z postępem procesu integracji europejskiej. Profesjonalną pomoc osobom uzależnionym i będącym pod wpływem substancji psychoaktywnych powinny nieść przede wszystkim instytucje ochrony zdrowia. Ważnym i ciekawym zagadnieniem wydaje się ocena jak osoby, które mają najczęstszy kontakt z uzależnionymi są przygotowane do udzielania pomocy, jaka jest ich wiedza i nastawienie do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Materiał do badań stanowił kwestionariusz ankiety dla osób mających kontakt i / lub zajmujących się zawodowo osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych. Zbadano 253 osoby mające kontakt zawodowy z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych, w tym 102 mężczyzn i 151 kobiet. Wiedzę w zakresie substancji psychoaktywnych najczęściej respondenci zdobywali za pośrednictwem środków masowego przekazu. Wyjątek stanowi grupa zawodowa lekarzy, która jako jedyna sięgała do fachowego piśmiennictwa. Kontaktu z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych nie obawiało się 68,6% lekarzy, 68,4% policjantów, 45,9% pielęgniarek i tylko 39,0% nauczycieli. Lęk mogą wzbudzać głównie ewentualne zachowania agresywne, których obawia się 49,8% respondentów, w tym 58,3% kobiet i 37,2% mężczyzn. 90,1% respondentów za przyczynę agresji uważa brak panowania nad swoimi emocjami. Wyniki pracy mogą być pomocne w kreowaniu nowych, satysfakcjonujących rozwiązań trudnych sytuacji i rozwijania współpracy nacechowanej empatią i akceptacją.

 

Słowa kluczowe: personel medyczny, policjanci, nauczyciele, wiedza, postawy, uzależnienie od środków psychoaktywnych.

Calendar

Wrzesień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30