Current Problems of Psychiatry

Number 1

 

Redaktor Naczelny (Editor-in-Chief):
dr hab. Hanna Karakuła-Juchnowicz
 
Redaktorzy tematyczni
Psychiatria: dr hab. n. med. Marcin Olajossy
Psychologia kliniczna: dr hab. n. med. Beata Pawłowska
Neuropsychologia: dr n. hum. Paweł Krukow
Varia: dr hab. n. o zdr. Agnieszka Samochowiec

Sekretarz naukowy (Scientific Secretary):
dr n. med. Adam Perzyński
 
Zespół redakcyjny (Editorial Staff):
dr n. med. Halina Dubas-Ślemp
dr n. med. Emilia Potembska
dr n. med. Aldona Stodulska-Blaszke
dr n. med. Anna Wójcicka
mgr Natalia Tekely-Ostasz

 

Szanowni Czytelnicy Current Problems of Psychiatry,

 

Oddajemy do rąk Państwa i Państwa oceny kolejny numer naszego czasopisma. Wracamy do wcześniejszych tradycji wydawniczych, obejmujących wydawanie naszego czasopisma zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.

Mamy nadzieję, iż każdy Czytelnik znajdzie w tym numerze coś ciekawego dla siebie, gdyż zgromadziliśmy całą gamę ciekawych artykułów o różnorodnej tematyce: począwszy od rozważań moralno-etycznych, poprzez zaburzenia psychosomatyczne, aż do problemów w farmakoterapii.

Pierwszy artykuł A. Hąci pt. Deklaracja Madrycka. Etyka psychiatryczna w świetle deklaracji etycznych jest niezwykle ciekawym przedstawieniem drogi, jaką przeszła psychiatria od momentu wyodrębnienia się jej jako dyscypliny medycyny ok. 200 lat do teraźniejszości, w aspekcie dylematów etycznych i deontologicznych, moralnych niedociągnięć, potknięć i prób legislacyjnych uporządkowania zasad praktyki psychiatrycznej.

W artykule pt. Reakcja polekowa na lamotryginę – opis przypadku autorstwa M. Studennej i współpracowników, autorzy przedstawili rzadkie powikłaniem stosowania lamotryginy, zwracając równocześnie uwagę na brak swoistych wskaźników pozwalających trafnie przewidzieć wystąpienie ciężkiej reakcji polekowej i konieczność zachowania ostrożności w przypadku stosowania polipragmazji

Kolejne dwa artykuły tego samego zespołu badawczego, złożonego z M. Adamskiej, K.Juczyńskiej i J. Miniszewskiej pt. Sposób postrzegania własnej choroby jako czynnik wyznaczający jej akceptację u osób chorych na łuszczycę oraz Charakterystyka i ewaluacja warsztatu radzenia sobie ze stresem przeznaczonego dla osób chorych na łuszczycę są z jednej strony ukazaniem holistycznego podejścia do leczenia chorób somatycznych, w tym wypadku w odniesieniu do łuszczycy, z drugiej zaś strony- podkreśleniem oczekiwań ze strony pacjentów wsparcia psychologicznego i oddziaływań edukacyjnych.

W podobnym duchu medycyny psychosomatycznej utrzymany jest kolejny zamieszczony w tym numerze artykuł M. Janowskiej i zespołu pt. Między sercem a umysłem – psychologiczne aspekty chorób kardiologicznych. Autorzy podkreślają konieczność podejścia interdyscyplinarnego w terapii chorób kardiologicznych, uwzględniającego narastający udział czynników emocjonalno-społecznych w patogenezie chorób somatycznych.

Numer zamyka praca pt. Wiek inicjacji alkoholowej u pacjentów leczonych odwykowo autorstwa G. Opielaka i współpracowników. Wyniki pracy stanowią potwierdzenie obserwacji klinicznych pacjentów uzależnionych alkoholu dotyczących wcześniejszego wieku inicjacji alkoholowej w tej grupie pacjentów. Średni wiek inicjacji alkoholowej w badanej przez autorów grupie wyniósł 16,5 roku, wobec średniej dla ogółu populacji wg badań CBOS z 2008 roku wynoszącej 17,9 roku. Stanowi to w sposób pośredni dowód na związek pomiędzy wczesną inicjacją alkoholową a ryzykiem rozwoju uzależnienia w późniejszym życiu.

 

Ciekawej lektury!

Redaktor Naczelny CPOP

 

Hanna Karakuła-Juchnowicz

 

 

9 Deklaracja Madrycka. Etyka psychiatryczna w świetle deklaracji etycznych

The Declaration of Madrid. Psychiatric ethics in the light of the Ethical Declarations

Artur Hącia OP


18 Reakcja polekowa na lamotryginę – opis przypadku

Lamotrigine-induced drug reaction – case report

Magdalena Studenna, Marcin Olajossy, Maryla Kuczyńska


26 Sposób postrzegania własnej choroby jako czynnik wyznaczający jej akceptację u osób chorych na łuszczycę

Perception of the disease as determinant of illness acceptance in patients with psoriasis

Marta Adamska, Katarzyna Juczyńska, Joanna Miniszewska


38 Między sercem a umysłem – psychologiczne aspekty chorób kardiologicznych

Between the heart and the mind – psychological aspects of cardiologic diseases

Małgorzata Janowska, Andrzej Czernikiewicz, Marcin Janowski


48 Wiek inicjacji alkoholowej u pacjentów leczonych odwykowo

The age of alkohol initiation among patients treated for addiction

Grzegorz Opielak, Mikołaj Cyganok, Jacek Zawiślak , Maciej Putowski, Marta Podgórniak, Ryszard Maciejewski


55 Characteristics and assessment of stress management workshop for psoriasis patients

Charakterystyka i ewaluacja warsztatu radzenia sobie ze stresem przeznaczonego dla osób chorych na łuszczycę

Joanna Miniszewska, Jolanta Chanduszko-Salska, Alicja Ograczyk, Anna Zalewska

Calendar

Grudzień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31