Current Problems of Psychiatry

Number 2

 
Redaktor Naczelny (Editor-in-Chief):
dr hab. Hanna Karakuła-Juchnowicz
 
Redaktorzy tematyczni
Psychiatria: dr hab. n. med. Marcin Olajossy
Psychologia kliniczna: dr hab. n. med. Beata Pawłowska
Neuropsychologia: dr n. hum. Paweł Krukow
Varia: dr hab. n. o zdr. Agnieszka Samochowiec

Sekretarz naukowy (Scientific Secretary):
dr n. med. Adam Perzyński
 
Zespół redakcyjny (Editorial Staff):
dr n. med. Halina Dubas-Ślemp
dr n. med. Emilia Potembska
dr n. med. Aldona Stodulska-Blaszke
dr n. med. Anna Wójcicka
mgr Natalia Tekely-Ostasz

 

Witam serdecznie wszystkich Czytelników Current Problems of Psychiatry,
 
   Jeszcze przed zbliżającymi się wakacjami chciałabym zachęcić Państwa do lektury II numeru CPoP. Numer ten obejmuje bardzo szeroką problematykę, od tematyki związanej z farmakoterapią, zaburzeniami związanymi ze stresem, przemocą domową, poszukiwaniami przyczyn rehospitalizacji pacjentów ze schizofrenia, aż po niezwykle wnikliwą recenzję książki, która na świecie zdobyła pozycję klasycznej w odniesieniu do historii psychiatrii i psychologii.
   Pierwsze dwa artykuły A. Aftyki i wsp. pt. „Co przeżywają rodzice dzieci hospitalizowanych w Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka: strategie radzenia sobie ze stresem, poziom odczuwanego stresu i nasilenie objawów zespołu stresu pourazowego” oraz i I. Rozalskiej-Walasek i wsp. pt. „Stres, jego skutki i emocje przeżywane przez rodziców dzieci hospitalizowanych w Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka”stanowią cykl tematyczny poświęcony rzadko poruszanemu i wydaje się, iż niedocenianemu przez środowisko medyczne tematowi stresu, który towarzyszy rodzicom dzieci hospitalizowanych w okresie noworodkowym. Jak wynika z przeprowadzonych badań objawy PTSD stwierdza się u 43,3% badanych rodziców, co wskazuje na konieczność wprowadzenie wczesnej konsultacji psychologicznej oraz wdrożenie psychoterapii wspierającej przez personel medyczny w trakcie hospitalizacji dziecka.
   Kolejne dwie prace zespołu P. Wierzbickiego pt. „Interakcje Olanzapiny, Risperidonu i Kwetiapiny z lekami stosowanymi w niektórych chorobach somatycznych” stanowią bardzo użyteczny w codziennej pracy klinicznej przewodnik po interakcjach najczęściej stosowanych leków przeciwpsychotycznych z preparatami typu antybiotyki, chemioterapeutyki, leki przeciwgrzybicze, przeciwpadaczkowe oraz leki stosowane w terapii HIV.
   Z pracy A. Stodulskiej-Blaszke i A. Wójcickiej pt. „How perpetrators see themselves?” wyłania się autoportret sprawcy przemocy domowej, z dominującymi cechami takimi, jak: postawa odrzucająca wobec innych ludzi, brak wytrwałości i impulsywność, skłonność do łamania norm społecznych, brak odpowiedzialności, samodzielności, planowania i przewidywania skutków własnych działań. Warta podkreślenia jest istotna rola środowiska rodzinnego, przekazu pokoleniowego i postawy rodziców wobec tego typu zachowań.
   W kolejnym artykule pt. „Zaburzenia percepcji emocjonalnej a ryzyko rehospitalizacji psychiatrycznej u osób chorych na schizofrenię” P. Pawełczak i wsp. dokonują przeglądu literatury dotyczącej deficytu percepcji emocjonalnej u pacjentów chorych na schizofrenię, ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnego wpływu tego fenomenu na ryzyko ponownej hospitalizacji psychiatrycznej, zejście choroby oraz ryzyko zachowań agresywnych.
Ostatni z zamieszczonych w tym numerze artykuł pt. Koncepcja ruchu w teście Hermanna Rorschacha. Refleksje nad książką Naamah Akavii: Subjectivity in Motion. Life, Art, and Movement in the Work of Hermann Rorschach” jest z jednej strony recenzją książki rzetelnie przedstawiającej nie tylko poglądy Rorschacha na percepcję, ale i także korespondujące z nimi teorie, z drugiej strony artykuł ten zawiera bardzo ciekawe własne przemyślenia i uwagi autorki A. Huncy-Bednarskiej, jednej z najbardziej doświadczonej w stosowaniu metody Rorschacha badaczki w Polsce.
Inspirującej lektury!
Redaktor Naczelny CPOP
Hanna Karakuła-Juchnowicz
 
Experiences of parents of children hospitalized in Neonatal Intensive Care Unit: coping strategies, perceived stress and symptoms of posttraumatic stress disorder
Anna Aftyka, Agnieszka Kopeć, Aleksandra Wróbel, Ilona Rozalska – Walaszek, Patryk Rzońca, Beata Rybojad, Hanna Karakuła-Juchnowicz
Stress, its effects and emotions experienced by parents of children hospitalized in Neonatal Intensive Care Unit
Ilona Rozalska-Walaszek, Anna Aftyka, Aleksandra Wróbel, Hanna Karakuła-Juchnowicz
Interaction Olanzapine, Risperidone and Quetiapine with drugs used in certain somatic diseases - Part I
Piotr Wierzbiński, Anna Zdanowicz
Interaction Olanzapine, Risperidone and Quetiapine with drugs used in certain somatic diseases - Part II
Piotr Wierzbiński, Anna Zdanowicz
Aldona Stodulska – Blaszke, Anna Wójcicka
Impairment in emotion perception and a risk of psychiatric rehospitalization in patients with schizophrenia
Paweł Pawełczak, Hanna Karakuła-Juchnowicz, Katarzyna Jusiak, Michał Próchnicki
The concept of movement in the Hermann Rorschach’s test. Reflections on Naamah Akavia’s book: Subjectivity in Motion. Life, Art, and Movement in the Work of Hermann Rorschach
Anna Hunca-Bednarska

 

Calendar

Grudzień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31