Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Niepożądane działania kardiologiczne leków przeciwpsychotycznych - doniesienia wstępne

Cardiovascular side effects in patients treated with some selected antipsychotics. Preliminary results

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(1): 19-23

Piotr Wierzbiński, Krzysztof Zboralski, Agata Orzechowska,
Antoni Florkowski, Piotr Gałecki

Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodz

Streszczenie

Wstęp: Stosowanie leków przeciwpsychotycznych wiąże się z działaniami niepożądanymi z zakresu układu sercowonaczyniowego. Wynika to z wieloreceptorowego działania leków przeciwpsychotycznych głównie poprzez receptory adrenergiczne, histaminowe, muskarynowe oraz serotoninowe. Istotnym powikłaniem są zaburzenia rytmu serca. Czynnikiem ryzyka powodującym
zwiększenie prawdopodobieństwa wystąpienia zaburzeń rytmu jest polekowe wydłużenie odstępu QT.
Cel: Celem pracy jest określenie wpływu stosowanych leków przeciwpsychotycznych na czas trwania QTc oraz stwierdzenie czy pojawiły się jakieś zaburzenia rytmu w zapisie EKG podczas stosowania atypowych leków przeciwpsychotycznych. Metody: W badaniu wzięło udział 51 osób hospitalizowanych w Klinice Psychiatrii Dorosłych UM w Łodzi. Pacjenci leczeni byli olanzapiną (n= 20), arypiprazolem (n=16) oraz zyprasidonem (n=15). Każdemu pacjentowi wykonano dwukrotnie 12 odprowadzeniowe badanie EKG przed przyjęciem stosowanego leku oraz w trakcie jego przyjmowania.EKG oceniano pod kątem występujących zaburzeń rytmu oraz mierzono manualnie wzorem Bazzeta czas trwania QTc i jego zmianę.
Wyniki: Wśród badanych pacjentów nie zaobserwowano polekowych zaburzeń rytmu. Nie zaobserwowano wydłużenia QTc powyżej 450 ms u mężczyzn oraz powyżej 470ms u kobiet na żadnym stosowanym leku przeciwpsychotycznym. Poziom potasu u wszystkich pacjentów mieścił się w granicach normy. U żadnego pacjenta nie występowała bradykardia (HR poniżej 50/min) oraz tachykardia (HR > 100/min).

Wnioski: Atypowe leki przeciwpsychotyczne takie jak olanzapina, arypiprazol, zyprasidon można uznać za bezpieczne kardiologicznie. Nie powodują one groźnych dla życia zaburzeń rytmu ani istotnego statystycznie wydłużenia czasu trwania QTc.


Abstract

Introduction: Treatment with antipsychotics is associated with cardiovascular side effects. This results from mechanism of action of antipsychotic agents because these drugs are affinity antagonist at adrenergic histamine, cholinergic and serotonine receptors. Arrhythmias are the serious side effects. Treatment with antipsychotics may prolong QTc and increase the risk of dangerous supraventricular and ventricular arrhythmias.
Objectives: The main aims of the research are the following: If any antipsychotics agents may prolong QT interval? If treatment with olanzapine, ziprasidone and aripiprazole may induce any arrhythmias? Methods: Data for this study were collected from 51 patients hospitalized in the Department of Adult Psychiatry and treated with olanzapine (n=20), aripiprazole (n =16), ziprasidone (n=15). All patients had 12 leads ECG two times: before admitting the drugs and during the treatment. All ECG were assessed on the presence of any abnormalities and QTc was calculated manually by using Bazzet formula.
Results: Among treated patients no significant QTc prolongation was observed. There was no prolonged QTc over 450ms in Male and 470 ms in female patients treated
with antipsychotics. Potassium level in all patients was within the norm. Bradykardia (< 50/min) and tachykardia (>100/min) was not observed among participants.
Conclusions: Atypical antipsychotics such as olanzapine, aripiprazole, ziprasidone are cardiovascular safe drugs. They did not induce dangerous for life arrhythmias especially ventricular arrhythmia (known as torsades de pointes), which can progress to ventricular fibrillation and sudden death.

Słowa kluczowe

Keywords

atypical antipsychotics, ecg, QT interval

Calendar

Kwiecień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30