Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Immunohistochemical assesment of etanol induced danger of hepatocytes’ damage

Immunohistochemiczna ocena zagrożenia hepatocytów uszkodzeniem spowodowanym alkoholem etylowym

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(1): 30-33

Agnieszka Pedrycz1, Piotr Siermontowski2, Dorota Polz3,
Alicja Ciechan4, Janusz Kocki5, Agnieszka Puchalska-Kosiecz6

Department of Histology and Embryology with Laboratory of Experimental Cytology, Medical University of Lublin, 20-080 Lublin, Poland
Military Institute of Medicine, Maritime & Hyperbaric Medicine Department, Gdynia, Poland
Departament of Virology, Medical University of Lublin, Lublin, Poland.
WSPRiTS Lublin,Poland
Laboratory of Clinical Genetics, Medical University of Lublin, 20-080 Lublin, Poland
Ist Department Oncologic Gynecology et Gynecology, Medical University of Lublin, Poland

Streszczenie

Biodegradacja alkoholu etylowego zachodzi głównie w wątrobie i to ona najbardziej jest narażona na toksyczne działanie jego i jego metabolitu aldehydu octowego. W patogenezie alkoholowego uszkodzenia wątroby istotną rolę odgrywają wolne rodniki i stres tlenowy komórki. Wolne rodniki uszkadzają błony komórkowe, wywołując peroksydację lipidów i zwiększają ich przepuszczalność.
W niniejszej pracy oceniono immunohistochemicznie ekspresję białka HSP70 – markera wczesnych zagrożeń komórkowych w hepatocytach wątroby szczurów poddanych działaniu etanolu. Zbadano wpływ czynnika czasu oraz dawki etanolu na ekspresję białka szoku cieplnego HSP70. Użyte do doświadczenia samce szczura podzielono na 8 równolicznych grup – po 8 osobników. Grupy doświadczalne stanowiły samce, którym podano jednorazowo per os sondą dożołądkową 0,5ml 40% alkoholu etylowego i dekapitowano po 1, 3, 8 i 12 godzinach. Samice z grupy kontrolnej dekapitowano po 2 osobniki po 1, 3, 8 i 12 godzinach od początku doświadczenia. 
Preparaty wątroby pobrane do badań analizowano immunohistochemicznie standardową trójstopniową metodą wykrywając białko HSP70.
Jednorazowa dawka etanolu 0,5ml podana w niniejszym doświadczeniu ok. 300 gramowym szczurom odpowiada dawce ok. 130ml etanolu podanej jednorazowo 80kg mężczyznom. Po godzinie od spożycia takiej ilości alkoholu zawartość jego we krwi wynosi około 0,95 promila, po 3 godzinach 0,6 promila, a po 8 godzinach alkohol jest już zupełnie eliminowany z krwi.
Wyniki badań w niniejszym doświadczeniu wskazują na zaangażowanie białek szoku cieplnego 70 w proces ochrony hepatocytów przed toksycznym, niszczącym działaniem etanolu. Wzrost ekspresji badanych białek odnotowano już w godzinę po dawce alkoholu. Utrzymywał się on na podobnym poziomie po 3 godzinach i po 8 godzinach czasie ,w którym podana dawka alkoholu zwykle jest już eliminowana z krwioobiegu. Dopiero po 12 godzinach poziom ekspresji białka HSP70 spadł do poziomu obserwowanego w grupie kontrolnej.

Abstract

Biodegradation of ethanol takes place mainly in the liver and liver is the most exposed to alcohol-and its metabolite acetaldehyde. 
Free radicals and oxygen stress are responsible for alcohol induced destructions of the liver. Free radicals induce peroxidation of membranous lipids and increase membranes’ permeability.
In present study we evaluated in immunohistochemical way expression of HSP 70 protein – biomarker of early ethanol induced danger in the cells. We examined an influence of time and dose of alcohol on HSP70 expression.
The study material consisted of white Wistar male rats divided into 5 equal groups - 8 individuals each Experimental groups: rats received per os single dose of 0,5ml 40% ethanol and were decapitated after 1, 3, 8 and 12 hours. Control group: 8 rats decapitated after 1, 3, 8 and 12 hours of experiment – 8 individuals. Specimens of liver were examined using standard three-step immunohistochemical method to detect HSP70.
Single dose 0,5 ml of ethanol given to 300 g rats is similar to single dose 130ml of given to 80kg men. One hour after such a dose the concentration in blood is 0,95‰, after 3 hours 0,6‰ and after 8 hours alcohol is eliminated from blood. 
Results in present study show that HSP70 takes part in protection of hepatocytes’ proteins against ethanol induced toxicity. Expression of HSP70 increased in one hour after dose of ethanol and was on the same level after 3 and 8 hours. Its level decreased after 12 hours and was like in control group.

 

Słowa kluczowe

etanol, HSP70, wątroba

Keywords

immunohistochemical assesment of etanol induced danger of hepatocytes’ damage

Calendar

Styczeń 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31