Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Lęk - jako stan i jako cecha u kobiet w ciąży prawidłowej i wysokiego ryzyka

Anxiety as a state and trait in women with normal and highly compromised pregnancy

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(1): 56-59

Aleksandra Rutkowska1, Agnieszka Rolińska2, Wojciech Kwaśniewski3,
Marta Makara-Studzińska2, Anna Kwaśniewska4

1 Gabinet Psychologiczny Aleksandra Rutkowska; ul. Agatowa 15/32, 20-571 Lublin
2 Samodzielna Pracownia Zdrowia Psychicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
3 Zakład Immunologii Medycznej i Immunoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
4 Katedra i Klinika Położnictwa i Patologii Ciąży Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Streszczenie

Wstęp: Lęk towarzyszy człowiekowi już w życiu prenatalnym. Szczególny jest w kontekście ciąży prawidłowej i zagrożonej, gdy kobieta poza swoim zdrowiem troszczy się też o bezpieczeństwo przyszłego dziecka. Celem badań było stwierdzenie, czy istnieje różnica w natężeniu lęku jako stanu (zależnego od sytuacji) oraz jako cechy (nabytej dyspozycji behawioralnej) w grupie kobiet z ciążą prawidłową i wysokiego ryzyka.
Materiał: Przebadano 111 kobiet. Kryteria badawcze: 1/ pierwiastka, 2/ wiek ciążowy do 32 tygodnia trwania ciąży. Grupa badana: 61 kobiet hospitalizowanych w Klinice Położnictwa i Patologii Ciąży Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z patologicznym przebiegiem ciąży. 
Grupa kontrolna: 50 kobiet w ciąży prawidłowej. Wszystkie kobiety miały około 28 lat, pochodziły z Lublina bądź okolic, w większości były mężatkami z wyższym lub średnim wykształceniem.
Metody: Zastosowano Kwestionariusz Stanu i Cechy Lęku (STAI). Pozwala on na wyłonienie osób o zdecydowanie wysokim, lub zdecydowanie niskim poziomie lęku, rozumianego jako stała dyspozycja wewnętrzna (czyli cecha, ma ona charakter lęku wyuczonego X2) oraz daje możliwość rejestrowania nasilenia lęku pojawiającego się na skutek określonych bodźców zewnętrznych (jako stan, X1). Wyniki: Wykazano wyższe, istotnie statystycznie (p=0,004), nasilenie lęku jako stanu (x-1) w grupie kobiet z ciążą zagrożoną. Oznacza to, że te kobiety odczuwają wyższy poziom lęku sytuacyjnego, w porównaniu do kobiet w ciąży prawidłowej. Nie stwierdzono różnicy istotnej statystycznie w wartości lęku jako cechy (trwałej dyspozycji behawioralnej). Omówienie wyników: Wyższy lęk – stan (X1) w grupie kobiet z ciążą zagrożoną, przy braku podwyższonego lęku jako cechy (X2), dotyczy kobiet hospitalizowanych. Reagowały one lękiem na zagrożenie ciąży, co wzmocniła między innymi izolacja od bliskich.
Wnioski: 1. Ciąża zagrożona wpływa istotnie na poziom lęku stanu (zależnego od bodźców zewnętrznych), nie wpływa natomiast na poziom lęku cechy (trwałej dyspozycji behawioralnej). 2. Hospitalizacja kobiet w ciąży wysokiego ryzyka może wpływać dodatnio na natężenie poziomu lęku jako stanu, nie wpływa na natężenie lęku jako cechy.

Abstract

Introduction: Anxiety accompanies a man even in his prenatal life. It has a particular form in the context of normal and compromised pregnancy, when a woman, apart from her own health, is also worried about the safety of her future baby. The aim of the study was to find out if there is a difference in the intensity of anxiety as a state (dependent on the situation) and as a trait (an acquired behavioral disposition) in the groups of women with normal pregnancy and with highly compromised pregnancy.
Material: The research comprised 111 women. The study criteria: 1) primipara, 2) the stage of pregnancy – up to the 32nd week. The study group: 61 women hospitalized at the Department of Obstetrics and Compromised Pregnancy Medical University of Lublin with an abnormal, pathological course of pregnancy. The control group: 50 women with a normal course of pregnancy. All the women were about 28 years old and came from Lublin or its vicinity; most of them were married and had higher or secondary education.
Methods: The State-Trait Anxiety Inventory (STAI) was used. It allows selecting the persons with a decidedly high or a decidedly low level of anxiety understood as a lasting inner disposition (that is a trait; it has the character of learned anxiety X2), and it makes it possible to record the intensity of anxiety occurring as result of certain defined external stimuli (as a state, X1).
Results: A higher, statistically significant (p=0.004) intensity of anxiety as a state (x-1) in the group of women with compromised pregnancy was demonstrated. This means that these women experience a higher level of situational anxiety as compared to women with normal pregnancy. No statistically significant difference was found in the value of anxiety (a lasting behavioral disposition). Discussion of the results: A higher anxiety as a state
(X1) in the group of women with compromised pregnancy, with a lack of increased anxiety as a trait (X2) concerns hospitalized women. They responded with anxiety to a threat to their pregnancy, which was strengthened by, among others, isolation from their loved ones.
Conclusions: 1. A compromised pregnancy significantly influences the level of anxiety as a state (dependent on external stimuli), but it does not influence the
level of anxiety as a trait (a lasting behavioral disposition). 2. Hospitalization of women with highly compromised pregnancy may positively influence the intensity of the level of anxiety as a state, but it does not influence the intensity of anxiety as a trait. 

Słowa kluczowe

lęk, ciąża wysokiego ryzyka , ciąża prawidłowa

Keywords

anxiety, highly compromised pregnancy, normal pregnancy

Calendar

Styczeń 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31