Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Symulacja i zaburzenia pozorowane

Simulation and factitious malingering

REVIEW PAPER

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(1): 60-66

Anna Wójcicka¹, Anna Grzywa¹, Rafał Celiński²

1 Katedra i Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2 Instytut Fizjoterapii, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski
 

Streszczenie

Powody, dla których ludzie symulują chorobę są przeróżne, mogą to być spodziewane korzyści finansowe, potrzeba bycia obiektem współczucia, czy też tak prozaiczne jak odczuwanie przyjemności z oszukiwania innego człowieka. Celem niniejszego artykułu jest dokonanie analizy i możliwych strategii wykrywania, diagnozowania symulacji oraz zbliżonych do niej różnych form Zespołu Münchausena – zarówno by proxy jak podobnego zaburzenia rzekomego per procura. Zespół Münchausena klasyfikowany, jako choroba psychiczna charakteryzuje się świadomym tworzeniem u siebie objawów patologicznych. Rozpowszechnienie występowania tego typu zaburzeń jest nieznana. Szacuje się, że 5-10% wszystkich przyjęć do szpitali jest spowodowane zaburzeniami pozorowanymi. Etiologia zespołu Münchausena również nie jest jak dotąd wyjaśniona. W literaturze przedmiotu podkreśla się, że istotne znaczenie w rozwoju tego zaburzenia odgrywają zarówno czynniki somatyczne, jak i psychiczne. Zespół ten jest rzadko rozpoznawany i stanowi prawdziwe wyzwanie dla pracowników służby zdrowia, gdyż sprawia wiele trudności diagnostycznych. Podstawowe znaczenie w diagnostyce odgrywa dobra znajomość postaci klinicznych i symptomów tego zaburzenia, wśród których znajduje się celowe wywoływanie u siebie objawów psychicznych lub fizycznych choroby, patologiczne kłamstwo oraz częsta zmiana miejsc hospitalizacji. Szczególne znaczenie ma szczegółowo zebrany wywiad oraz wnikliwa rozmowa i obserwacja pacjenta przy często rozbieżnych wynikach badań dodatkowych.

Abstract

Reasons, why people simulate a disease are various, including expected financial benefits, the need to feel the sympathy of other people, or mundane feeling of pleasure caused by cheating another person. The main aim of this article is to analyse the possible strategies of detecting and diagnosing the simulation and its alike various forms of Münchausen syndrome – both by proxy and similar alleged disease per procura. Münchausen syndrome, classified as psychical disease, is characterised by conscious creating own pathological symptoms. The prevalence of this disorder is unknown. It is estimated that around 5-10% of all hospital admissions is due to simulated symptoms. The aetiology of Münchausen syndrome has not been explained so far either. In the specialist literature it is being underlined that the crucial importance in development of this disorder is played by both the somatic as well as psychical factors. This syndrome is rarely diagnosed and identified and poses a real challenge to the health care staff, because it causes a lot of diagnostic difficulties. The core importance in the diagnosis play the good knowledge of clinical patterns and symptoms of this disease, among which there is purposeful inducing of psychical or somatic syndromes in self, pathological lying and frequent changing of hospitalisation place. Particularly important is carefully taken history as well as insightful conversation and observation of the patient with often incompatible results of additional examinations.

Słowa kluczowe

zespół Münchausena, symulacja, osobowość, zaburzenia somatyczne

Keywords

Münchausen syndrome, simulation, personality, somatic disorders

Calendar

Wrzesień 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30