Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Zaburzenia psychiczne a choroby somatyczne

Mental disorders and somatic illnesses

REVIEW PAPER

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(1): 67-72

Anna Grzywa1, Marta Makara-Studzińska2, Anna Grzywa-Celińska3

1 Katedra i Klinika Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie.
2 Samodzielna Pracownia Zdrowia Psychicznego Uniwersytet Medyczny w Lublin
3 Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 

Streszczenie

W związku z coraz powszechniejszym wśród przedstawicieli nauk biologicznych, holistycznym podejściem do człowieka, także w medycynie zwraca się uwagę na różne wymiary i wieloprzyczynowość chorób somatycznych. 
Zależność zaburzeń psychicznych i chorób somatycznych może być dwojaka: w przypadku, gdy czynniki somatyczne odgrywają najważniejszą rolę w etiologii zaburzeń psychicznych, mówi się o tak zwanych zaburzeniach psychicznych somatogennych, z kolei chorobę somatyczną, w patogenezie której istotne znaczenie przypisuje się czynnikom psychicznym, określa się jako chorobę psychosomatyczną. 
Wiele zaburzeń somatycznych może wpłynąć na stan psychiczny. Mogą być to choroby ośrodkowego układu nerwowego na przykład: stany zapalne, guzy mózgu, urazy, choroby zwyrodnieniowe lub choroby ogólnoustrojowe toczące się w innych narządach a wpływające pośrednio na ośrodkowy układ nerwowy jak: infekcje, endokrynopatie, zaburzenia metaboliczne, niedobory witamin, zatrucia. Ponadto, niemal zawsze, może wystąpić reakcja psychologiczna związana z samym faktem wystąpienia choroby. 
Zaburzenia psychiczne w chorobach somatycznych mogą mieć postać ilościowych i jakościowych zaburzeń świadomości, zaburzeń nastroju, zespołów urojeniowych oraz zaburzeń nerwicowych.

Abstract

With regard to the growing in popularity concept of holistic approach to man among the representatives of biological science, the tendency to pay attention to various dimensions and multi-causality of somatic diseases has been also present in medicine. The relationship between mental diseases and somatic illnesses can be twofold: in case when somatic factors are crucial in the etiology of mental diseases the term somatogenic mental disease is used, whereas the somatic illness in pathogenesis, where the important meaning is attributed to psychical factors is called the psychosomatic disease.
Numerous somatic diseases may influence mental condition of a patient. They include the central nervous system diseases for instance: infections, brain tumors, injuries, degenerative diseases, systemic diseases of other organs directly influencing the central nervous system, such as: infections, endocrinopathies, metabolic disorders, vitamins deficiencies and poisonings. Moreover, nearly always there is a possibility of psychological reaction connected with the very fact of illness development.
Mental disorders in somatic illnesses may occur in various forms such as quantitative and qualitative consciousness disorders, mood disorders, delusional syndromes and anxiety syndromes.

Słowa kluczowe

zaburzenie somatogenne, somatyzacja, choroba psychosomatyczna

Keywords

somatogenic disorders, somatization, psychosomathic illness

Calendar

Styczeń 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31