Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Relacje w rodzinie a nasilenie zaburzeń odżywiania u mężczyzn

Family relations and intensification of eating disorders in men

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(1): 89-92

Beata Pawłowska1, Ewa Rzeszutko2, Emilia Potembska3,
Agata Morawska-Pyter2, Tomasz Pyter4, Agnieszka Kowal5

1 Katedra i Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2 Samodzielna Pracownia Genetyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
3 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
4 Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
5 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie

Streszczenie

Celem pracy było udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie badawcze: Czy i jakie zależności występują między relacjami w rodzinie a objawami zaburzeń odżywiania u mężczyzn?
Metody i grupa badana: W pracy zastosowano: Ankietę osobową własnej konstrukcji, Kwestionariusz do Badania Zaburzeń Odżywiania u Mężczyzn, autorstwa Beaty Pawłowskiej i Zofii Stankiewicz oraz Kwestionariusz do Badania Zaburzonych Relacji w Rodzinie autorstwa Beaty Pawłowskiej i Emilii Potembskiej. Badaniami objęto grupę 90 mężczyzn, studentów medycyny Lubelskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Średni wiek badanych wynosił 22 lata. Z miasta pochodziło 78 studentów, a ze wsi - 12. W rodzinie pełnej wychowywało się 38 osób, a 52 - w rodzinie niepełnej. Rodzice 47 studentów byli rozwiedzeni, a przyczyną wychowywania się 5 osób w rodzinie niepełnej była śmierć rodzica. Środki psychoaktywne przyjmowało 33 mężczyzn, a alkoholu nadużywało 36 studentów. Samouszkodzeń dokonywało 7 mężczyzn. Nadużywanie alkoholu przez członka rodziny zgłaszało 20 studentów, a zaburzenia odżywiania u członka rodziny - 13 mężczyzn.
Wyniki: Współczynniki korelacji r-Pearsona obliczone między itemami Kwestionariusza badającego relacje w rodzinie a skalami Kwestionariusza do Badania Zaburzeń Odżywiania u Mężczyzn ujawniły istotne statystycznie zależności między zaburzonymi relacjami z rodzicami badanych mężczyzn a nasileniem objawów bigoreksji, negatywnym obrazem własnego ciała oraz objadaniem się.
Wnioski: 1. Brak akceptacji, zrozumienia ze strony matki i ojca, doświadczanie w rodzinie przemocy emocjonalnej oraz przekonanie, że jedyne dzięki chorobie można zdobyć uwagę i czas rodziców współwystępuje z uzależnieniem od ćwiczeń fizycznych oraz dążeniem do powiększenia masy mięśniowej u mężczyzn. 2. Doświadczanie w rodzinie przemocy emocjonalnej, braku zrozumienia, akceptacji ze strony rodziców, poczucie bezradności, osamotnienia, nasilony lęk przed dorosłym życiem oraz przekonanie, że czas, miłość i uwagę rodziców dostają tylko chore dzieci łączy się z negatywnym obrazem własnego ciała oraz objadaniem się w sytuacji stresu, odczuwania agresji, smutku i samotności u mężczyzn.

Abstract

The aim of the presented work is to provide answers to the following research questions: whether and what kind of relationships are taking place between the relations in family and the symptoms of eating disorders in men.
Methods and the examined group: While carrying out the research subsequent tools were used: Personal Survey of selfconstruction, Questionnaire Diagnosing Eating Disorders in Men created by Beata Pawłowska and Zofia Stankiewicz, as well as the Inquiry form designed to study disturbed relations within family by Beata Pawłowska and Emilia Potembska. The investigation included a group of ninety men, students of Medical University of Lublin. The average age of the examined subjects was 22. Seventy eight students were city residents whereas 12 - the residents of countryside. Thirty eight people were raised in a two-parent family and 52 were brought up in a single-parent family. Parents of 47 students were divorced and for 5 people the reason of growing up in a single-parent family was the death of one parent. Psychoactive agents were used by 33 men; alcohol was abused by 36 men. Self-mutilation was inflicted by 7 men. The abuse of alcohol by a member of family was declared by 20 students, while 13 men reported nutrition disorders by a member of family. 
Results: Pearson’s correlation coefficients estimated between items of the Questionnaire investigating family relations and scales of the Questionnaire studying men’s eating disorders revealed significant statistical relationships between disturbed relations with parents of the examined students and the intensification of symptoms of bigorexia, the negative image of own body and overeating. 
Conclusions: 1. The lack of acceptance and understanding from mother and father, the experience of emotional violence as well as the conviction that only illness can attract their attention and time, coexist with the addiction to physical exercises and pursuit to extend muscle mass by men. 2. The experience of emotional violence in a family, the lack of understanding and acceptance from parents, the feeling of helplessness, solitude in a family, escalated fear of adult life, as well as, the belief that time, love and attention of parents is only obtained by ill children is combined with the negative image of own body and the excessive eating in the situation of stress, feeling of aggression, sadness and loneliness.

Słowa kluczowe

zaburzenia odżywiania, relacje w rodzinie, mężczyźni

Keywords

eating disorders, family relations, mean

Calendar

Styczeń 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31