Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Objawy psychopatologiczne u studentów doświadczających przemocy psychicznej i fizycznej w dzieciństwie

Psychopathological symptoms among men with problem of psychical and physical violence in childhood

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(1): 93-99

Ewa Rzeszutko1, Beata Pawłowska2, Emilia Potembska3,
Agata Morawska-Pyter2, Tomasz Pyter4, Agnieszka Kowal5

1 Samodzielna Pracownia Genetyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2 Katedra i Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
3 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
4 Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie, Oddział Psychiatryczny
5 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie

Streszczenie

Celem pracy było udzielenie odpowiedzi na następujący problem badawczy: czy i w zakresie jakich objawów psychopatologicznych występują różnice między mężczyznami doświadczającymi i niedoświadczającymi przemocy fizycznej i psychicznej w dzieciństwie?
Wśród objawów psychopatologicznych uwzględniono: nadużywanie alkoholu, stosowanie środków psychoaktywnych, objawy depresyjne, zaburzone postawy wobec odżywiania, zaburzony obraz własnego ciała.
Materiał i metoda: Grupę badaną stanowiło 90 mężczyzn będących studentami II roku medycyny. Średni wiek badanych wynosił 22 lata. Z miasta pochodziło 78 studentów, a ze wsi - 12. W rodzinie pełnej wychowywało się 38 osób, a 52- w rodzinie niepełnej. Rodzice 47 studentów byli rozwiedzeni, a przyczyną wychowywania się 5 osób w rodzinie niepełnej była śmierć rodzica. Środki psychoaktywne przyjmowało 33 mężczyzn, alkoholu nadużywało 36 studentów, a 7 przyznało się do dokonywania samouszkodzeń. Nadużywanie alkoholu przez członka rodziny zgłaszało 20 studentów, a zaburzenia odżywiania u członka rodziny zgłosiło 13 mężczyzn.
W pracy zastosowano Ankietę osobową własnej konstrukcji oraz Kwestionariusz do Badania Zaburzeń Odżywiania u Mężczyzn, autorstwa Beaty Pawłowskiej i Zofii Stankiewicz.
Wyniki i wnioski: Na podstawie Ankiety własnej konstrukcji wyodrębniono grupę 28 studentów, którzy doświadczali przemocy psychicznej oraz 18 mężczyzn, którzy byli ofiarami przemocy fizycznej w dzieciństwie. Badania wykazały związek między doświadczaną w dzieciństwie przemocą psychiczną i fizyczną przez studentów a nadużywaniem
alkoholu, stosowaniem środków psychoaktywnych, poczuciem bezwartościowości, bezradności, braku sensu życia, nieadaptacyjnymi sposobami radzenia sobie ze stresem, samouszkodzeniami, negatywnym obrazem własnego ciała oraz uzależnieniem od ćwiczeń fizycznych.

Abstract

The aim of this study was to answer the following research problem: whether and in what psychopathological symptoms there are differences between men with problem of psychical and physical violence in childhood and in men without this problem. Among the psychopathological symptoms there are: alcohol abuse, use of psychoactive drugs, depression, disturbed eating attitudes, distorted body image. 
Material and methods: The study group consisted of 90 men who are second-year medical students. The median age was 22 years. Seventy eight (78) students came from the town and 12 from the village. Thirty eight (38) persons were brought up in a full family, but 52 persons in an incomplete family. Parents of 47 students were divorced, 5 persons were brought up in an incomplete family because of the death of a parent. Psychoactive substances were taken by 33 men, 36 students abused alcohol, and seven admitted to making self-harm. Alcohol abuse by a family member was reported by 20 students, and eating disorders in a family member were reported by 13 men. 
The study used the personal questionnaire of our own construction and Eating Disorder Questionnarie for Men created by Beata Pawłowska and Zofia Stankiewicz.
Results and conclusions: Based on the personal questionnaire, there was selected a group of 28 students who were the victims of psychical violence and a group of 18 men, who were the victims of physical violence in childhood. 
Research proved a relationship between experiencing of psychical and physical violence in students’ childhood and alcohol abuse, a sense of worthlessness, helplessness, lack of meaning in life, non-adaptational ways of coping, self-harm, negative self-esteem and addiction to exercise.

Słowa kluczowe

mężczyźni, przemoc, nadużywanie alkoholu, samouszkodzenia, depresja, zaburzenia odżywiania

Keywords

men, violence, alcohol abuse, self-harm, depression, eating disorders

Calendar

Styczeń 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31