Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Stres a debriefing – definicje i aktualne kontrowersje

Stress and debriefing - definitions and current controversies

REVIEW PAPER

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(2): 132-136

Monika Talarowska, Antoni Florkowski, Katarzyna Wachowska, Piotr Gałecki

Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Streszczenie

Zjawisko stresu stanowi niezwykle istotne zagadnienie dla współczesnej nauki. Od wielu lat jest ono poddawane licznym badaniom. Wyróżnia się trzy ujęcia stresu: stres rozumiany jako bodziec, jako reakcja organizmu lub jako transakcja zachodząca pomiędzy jednostką, a jej otoczeniem. Poszukiwanie skutecznych sposobów zapobiegania konsekwencjom stresu traumatycznego angażuje specjalistów z różnych dziedzin i stanowi ważny obszar badań. Szczególnie trudnym zagadnieniem jest udzielanie pomocy osobom, które w związku z pełnionym zawodem są narażone na negatywne konsekwencje stresu (lekarze pogotowia ratunkowego, strażacy, policjanci itp.). Wydaje się ważne, aby stosowane metody pomocy charakteryzowały się skutecznością potwierdzoną w badaniach naukowych. Jedną z form pomocy jest stworzony przez Mitchella, a rozwijany i poddawany modyfikacjom przez kolejnych badaczy model debriefingu. Autorzy artykułu przedstawiają teoretyczne podstawy zjawiska stresu, a także opisują funkcjonujące obecnie modele debriefingu, jako metody interwencji kryzysowej. Artykuł zawiera także przegląd badań dotyczących różnorodnych zastosowań i skuteczności debriefingu. Przedstawione zostały również trudności i ograniczenia w stosowaniu tej metody.


Abstract

The phenomenon of stress is an extremely important issue for modern science. For many years, it has been subjected to numerous tests. There are three ways of understanding the term stress: stress understood as a stimulus, as a reaction of the body as well as a transaction that occurs between the unit and its surroundings. Finding effective ways to prevent the consequences of traumatic stress involves experts from various fields and is an important area of research. Particularly difficult issue is to help those who, in connection with their profession are vulnerable to negative consequences of stress (ER doctors, firemen, policemen, etc.). It seems important to use the methods which are characterized by proven effectiveness in research. One of currently undergoing intensive research method is created by Mitchell, and developed and modified by subsequent researchers, the Critical Incident Stress Debriefing (CISD). The authors present theoretical models of stress, and describe current models of debriefing which functions as one of the methods of crisis intervention. The article contains also an overview of research on a variety of applications and effectiveness of psychological debriefing. It summarizes the difficulties and restrictions on the use of this method.

Słowa kluczowe

debriefing, stres, interwencja kryzysowa

Keywords

debriefing, stress, crisis intervention

Calendar

Kwiecień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30