Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

TYM TEST – nowe narzędzie diagnostyczne w ocenie funkcji poznawczych – badanie mieszkańców domu opieki społecznej

TYM TEST – novel diagnostic tool to assess cognitive functions – study on inhabitants of social welfare house

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(2): 152-159

Marek Derkacz 1, Iwona Chmiel-Perzyńska 2, Agnieszka Kowal 3,
Joanna Pawlos 3, Magdalena Michałojć-Derkacz,
Marcin Olajossy 4, Krzysztof Marczewski 5

1 Klinika Endokrynologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2 Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
3 Studenckie Koło Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
4 Katedra i Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
5 Zakład Bioetyki, Antropologii i Ogólnej Teorii Medycyny Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu

Streszczenie

Zaburzenia funkcji poznawczych negatywnie wpływają na codzienne funkcjonowanie osób starszych oraz pogarszają jakość ich życia.
Celem pracy była ocena funkcji poznawczych przy pomocy testu TYM, nowego narzędzia diagnostycznego oraz porównanie wyników z wynikami uzyskanymi w teście MMSE. Badanie zostało przeprowadzone w grupie 65 pensjonariuszy DPS w Lublinie (średnia wieku 76,2 lat ± 12,2).
Wykazano istnienie silnej korelacji pomiędzy wynikami uzyskanymi w teście MMSE i TYM, zarówno w przypadku punktacji ostatecznej (p<0,001; R=0,71), jak i w zakresie poszczególnych badanych domen (ogólna orientacja: p=0,000048; R=0,493, zdolności matematyczne: p<0,001; R=0,70). Wykazano również występowanie korelacji pomiędzy zadaniami oceniającymi zdolności wzrokowo-przestrzenne w obydwu analizowanych testach, zarówno w przypadku podpunktu testu TYM dotyczącym łączenia symboli (p=0,001; R=0,47), jak i podpunktu stanowiącego Test Rysowania Zegara (p=0,001; R=0,46) a odpowiednim podpunktem MMSE.
Ustalenie punktu odcięcia na poziomie 36 punktów w skali TYM wiązało się z najwyższą czułością i swoistością testu w odniesieniu do skali MMSE (p<0,001) oraz najsilniej korelowało z rozpoznaniem zaburzeń funkcji poznawczych według skali MMSE (p<0,001; R=0,70). Przyjęcie punktu odcięcia na poziomie 30 punktów w skali TYM wykazało silniejszą korelację zarówno z rozpoznaniem jakichkolwiek zaburzeń funkcji poznawczych (p=0,001; R=0,47), jak i zaburzeń funkcji poznawczych z towarzyszącym otępieniem (p=0,001; R=0,53).
Wydaje się, że skala TYM jest bardziej czułym wskaźnikiem występowania zaburzeń funkcji poznawczych w porównaniu ze skalą MMSE, a ustalenie punktu odcięcia do 36 i 30 punktów może korzystnie wpłynąć na czułość testu w zakresie rozpoznawania łagodnych zaburzeń funkcji poznawczych oraz zaburzeń funkcji poznawczych przebiegających z otępieniem.

Abstract

Cognitive impairment can affect the daily functioning of older people and worsen their quality of life. 
The aim of this study was to assess cognitive functions using TYM-test, a new diagnostic tool and to compare obtained test results with the results in MMSE test. The survey was conducted among 65 residents of the Social Welfare Home (SWH) in Lublin. The average age of the study group was 76.2 years ± 12.2. We found the strong correlation between the results obtained in TYM-test and MMSE scale – in the final scoring (p <0.001, R = 0.71), and in the following domains: general orientation: p = 0.001, R = 0.49 and mathematical ability: p <0.001, R = 0.70. The study also shown the correlation between the tests used to assess visual-spatial abilities in both analyzed tests, for TYM sub-test of symbols linking (p = 0.001, R = 0.47), Clock Drawing Test (p = 0.001, R = 0.46) and the relevant subsection of MMSE.
Determination of cut-off point at 36 points in TYM-test was associated with the highest sensitivity and specificity for MMSE (p <0.001) and most strongly correlated with the diagnosis of cognitive impairment according to MMSE (p <0.001, R = 0.70). Determination of cut-off point at 30 points in the TYM-test showed a stronger correlation with both – the diagnosis of any cognitive impairment (p = 0.001, R = 0.47) and cognitive impairment associated with dementia (p = 0.001, R = 0.53). It seems that TYM-test is more sensitive indicator of cognitive impairment compared with MMSE scale. Determination of cut-off point at 36 and 30 points may be beneficial for sensitivity in identifying cognitive impairment and cognitive disorders with dementia.

Słowa kluczowe

test TYM, funkcje poznawcze, zaburzenia funkcji poznawczych, osoby starsze

Keywords

TYM test, cognitive functions, cognitive impairment, elderly

Calendar

Wrzesień 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30