Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Relacje z rodzicami a zaburzone postawy wobec odżywiania się u dziewcząt będących dziećmi alkoholików

Relationships with parents and impaired eating behaviours in daughters of alcoholic parents

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(2): 184-190

Beata Pawłowska1, Emilia Potembska2, Marcin Olajossy1
Aneta Gerhant2Elżbieta Gleba3, Konrad Krawczyński2

1 Katedra i Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
3 Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Streszczenie

Celem pracy było udzielenie odpowiedzi na następujące problemy badawcze:
 • czy i jakie różnice występują w zakresie zaburzonych postaw wobec odżywiania u dziewcząt będących i niebędących dziećmi alkoholików?
 • czy i jakie różnice występują w zakresie relacji z rodzicami u dziewcząt będących i niebędących dziećmi alkoholików?
 • czy i jakie zależności występują między postawami wobec odżywiania się a relacjami w rodzinach dziewcząt będących dziećmi alkoholików?
Grupa badana i metody: Badaniami objęto grupę 216 dziewcząt, w wieku od 16 do 19 roku życia, które były uczennicami liceum ogólnokształcącego. Diety oraz środki przeczyszczające stosowało 30 dziewcząt, a samą dietę stosowało 58 uczennic. Dziećmi alkoholików były 23 dziewczęta, spośród których 30% przyznawało się do stosowania diet i środków przeczyszczających. W pracy zastosowano: Kwestionariusz socjodemograficzny oraz autorstwa Beaty Pawłowskiej Kwestionariusz do Badania Zaburzonych Relacji w Rodzinie (KBZRR) i Kwestionariusz do Badania Zaburzonych Postaw Wobec Odżywiania (KZPWO).
Wyniki i wnioski: Na podstawie przeprowadzonych analiz statystycznych sformułowano następujące wnioski:
 1. Dziewczęta, których rodzice są uzależnieni od alkoholu są przekonane, że mama byłaby bez nich samotna, że potrzebuje ona ich opieki, pocieszenia, rad, ochrony przed ojcem oraz charakteryzuje je obraz matki jako osoby nieszczęśliwej w małżeństwie i bezradnej wobec problemów, jakie niesie życie.
 2. Dziewczęta, których rodzice są alkoholikami, nie chcą być takimi kobietami, jak ich matki.
 3. Uczennice będące dziećmi alkoholików charakteryzuje znacząco większe nasilenie poczucia przygnębienia, braku celu i sensu życia, pustki, beznadziejności, bezradności, bezwartościowości, nienawiści do siebie, braku sił do pokonywania trudności, samotności oraz mają większe problemy z nazywaniem własnych emocji.
 4. Stwierdzono znaczące zależności między doświadczaniem przez badane dziewczęta w rodzinie przemocy, braku akceptacji, nadmiernych kar i wymagań oraz odrzucenia ze strony rodziców a stosowaniem przez nie środków przeczyszczających, prowokowaniem wymiotów, nadużywaniem alkoholu, dokonywaniem samookaleczeń oraz poczuciem przygnębienia, beznadziejności, bezwartościowości, braku sensu życia i nienawiści do siebie.
 5. Poczucie odrzucenia przez rodziców współwystępuje ze stosowaniem restrykcyjnych diet, ścisłą kontrolą wartości kalorycznej produktów spożywczych oraz negatywnym obrazem własnego ciała.
 6. Im bardziej dziewczęta – dzieci alkoholików – pragną spełnić oczekiwania i wymagania rodziców, tym większy odczuwają lęk przed dorastaniem, samodzielnością oraz charakteryzuje je nasilone przekonanie, że mama bez nich byłaby samotna, że potrzebuje, aby córka opiekowała się nią, ochraniała przed ojcem, udzielała rad i rozwiązywała problemy.
 7. Im częściej dziewczęta będące dziećmi alkoholików doświadczają w rodzinie przemocy, im bardziej starają się chronić matkę przed ojcem alkoholikiem, tworząc z nią koalicję oraz czują się przez rodziców odrzucone, tym częściej uczą się z Internetu nieprawidłowych zachowań żywieniowych.

Abstract

The aim of the present work was to provide answers to the following research problems:
 • Are there any differences with regard to impaired eating behaviours between girls with alcoholic and nonalcoholic parents ? What are they?
 • Are there any differences between eating behaviours and relationships in families of girls who have alcoholic and non-alcoholic parents? What are they?
Examined group and methods: The examination included 216 girls, aged from 16 to 19 years, who were high school students. Thirty of them used a diet and laxatives, whereas fifty eight used only a diet. Twenty three girls had alcoholic parents.
The following tools were used while carrying out the research: sociodemograhic Questionnaire, Disturbed Family Relationships Questionnaire (Kwestionariusz do Badania Zaburzeń Relacji w Rodzinie – KBZRR) and Impaired Eating Habits Questionnaire (Kwestionariusz do Badania Zaburzonych Postaw Wobec Odżywiania KZPWO), both created by Beata Pawłowska.
On the basis of the statistical analysis the following conclusions were drawn:
 1. Girls with parents addicted to alcohol were much more convinced that their mothers would feel lonely without them and that they needed their care, consolation, advice and protection against their father in comparison with their peers who were raised in non-alcoholic families. Such girls also perceived their mothers as unhappy in their marriage, helpless and incapable of coping with everyday problems.
 2. The girls who were brought up in families with an alcohol problem, don't want to follow in their mothers footsteps as women.
 3. The girls raised by alcoholic parents present a significantly higher level of depression, lack of purpose and meaning in life, sense of emptiness, hopelessness, helplessness, worthlessness, self-hatred, lack of strength to overcome difficulties and loneliness. They also find it harder to express their emotions.
 4. In the examined group of girls, significant dependencies occurred between experienced family abuse, violence, lack of acceptance, excessive penalties and requirements, parental rejection and the use of laxatives, provoking vomiting, alcohol abuse, self-injuring, feeling of depression, hopelessness, helplessness, lack of meaning of life, self-hatred.
 5. In the examined group, experiencing parental rejection correlates with the use of restrictive diets, a strict control of caloric value of food and a negative body image.
 6. The need to meet the parents` expectations and requirements is stronger in the daughters of alcoholics ; they are more afraid of growing up, gaining independence, and they are more convinced that their mother would be lonely without them and it is they who will have to look after her and protect her against the father as well as to give her advice and solve everyday problems.
 7. The more often the daughters of alcoholic parents experience violence and abuse in the family and parental rejection and the more often they create a coalition with the mother against the oppressive alcoholic father, the more frequently they develop improper eating behaviours learning them from the Internet.

Słowa kluczowe

zaburzenia odżywiania, uzależnienie od alkoholu, rodzina

Keywords

eating disorders, addiction to alcohol, family

Calendar

Wrzesień 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30