Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Opinie i potrzeby pacjentów dotyczące funkcjonowania w Oddziale Ogólnopsychiatrycznym

Opinions and needs of patients considering function in psychiatric ward

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(2): 198-200

Aneta Perzyńska – Starkiewicz, Izabela Zakrocka, Ewa Stelmach

Katedra i Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Streszczenie

Celem badań było poznanie opinii i potrzeb pacjentów dotyczących funkcjonowania w Oddziale Ogólnopsychiatrycznym Katedry i Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
W badaniach wykorzystano anonimowy kwestionariusz własnej konstrukcji zbudowany z 20 pytań. Wzięło w nich udział 52 pacjentów ( 25 mężczyzn i 27 kobiet ) przebywających na oddziale. Średnia wieku badanych wynosiła 35,85 lat, średni czas trwania pobytu w oddziale wynosił 4,67 tygodni.
Z przeprowadzonej analizy wyciągnięto wnioski, że większość pacjentów jest zadowolona z funkcjonowania na oddziale ogólno psychiatrycznym. 33% pacjentów oceniło funkcjonowanie w oddziale bardzo dobrze, 63% dobrze a tylko 4% źle.

Cel pracy został osiągnięty. Poznano opinie i potrzeby pacjentów odnośnie funkcjonowania w Oddziale Ogólnopsychiatrycznym. Należy jednak pamiętać, że specyfika zaburzeń, na które cierpią pacjenci tego oddziału może mieć wpływ na jakość wystawianych przez nich ocen.


Abstract

The aim of study was to recognize patient’s opinions and needs concerning function in Psychiatric Department of Medical University in Lublin.
An anonymous self-made questionnaire consisting of 20 questions was used in our analysis. 52 patients (25 males and 27 females) from Psychiatric Department took part in this study. The average age was 35,85 and the average duration of stay in the ward was 4,76 weeks.
From the conducted analysis such conclusions were drawn: most of the patients are satisfied with the function in the psychiatric ward. Function in psychiatric ward was evaluated very well by a 33% of patients, good – by a 63% of patients and Bad – by a 4% of them.
The aim of study was achieved. We recognized patients opinions and needs of function in psychiatric department. We should also think about the fact that our patients suffer from specific disorder which can have influence on their opinions.

Słowa kluczowe

oddział ogólnopsychiatryczny, pacjent, opinie i potrzeby

Keywords

psychiatric ward, patient, opinions and needs

Calendar

Wrzesień 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30