Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Ocena mitochondrialnej drogi indukcji sygnału do apoptozy wywołanej L-argininą w hepatocytach szczura

Evaluation of mitochondrial pathway in L-arginine induced apoptosis of rat’s hepatocytes

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(2): 213-216

Agnieszka Pedrycz1, Ewa Zwierzyńska2, Marcin Orłowski3, Agata Zając4, Mariusz Zwierzyński5

1 Department of Histology and Embryology Medical University in Lublin
2 Isolation Ward Hospital in Chelm
3 Centrum of Diagnosis and Therapy of Digestive System’s Diseases
4 Department of Anaesthesiology and Intensive Care, Provincial Specialist Hospital in Chelm
5 Department of Rehabilitation, Provincial Specialist Hospital in Chelm

Streszczenie

Wewnętrzna droga indukcji sygnału do apoptozy jest aktywowana przez stres komórkowy. Droga ta angażuje mitochondria w po-średnio i bezpośrednio. Celem obecnej pracy była immunohistochemiczna ocena ekspresji białek kaspazy 9, bax, bcl-2 zaangażowanych w mitochondrialną drogę śmierci komórki podczas apoptozy hepatocytów szczura indukowanej L-argininą.
Szczury użyte w niniejszej pracy zostały podzielone na 2 równe grupy. Zwierzęta z grupy doświadczalnej otrzymywały L-argininę - 40mg/kg masy ciała per os co drugi dzień przez 2 tygodnie i zostały dekapitowane po 3 tygodniach doświadczenia. Szczury z grupy kontrolnej dostawały 2ml wody destylowanej per os co drugi dzień i zostały dekapitowane po 3 tygodniach doświadczenia.
Wycinki wątroby pobrane do analizy były oceniane immunohistochemicznie przy użyciu standardowej trójstopniowej metody by wykryć immunolokalizację kaspazy 9, bax i bcl-2. Wyniki badań były oceniane jakościowo opisując intensywność i lokalizację dodatnie-go barwnego odczynu w miejscu pojawiania się reakcji antygen-przeciwciało. Do oceny ilościowej użyto programu komputerowego Analysis-pro i obliczono pole powierzchni zajętej dodatnim odczynem.
Badania wykazały ,że L-arginina jako prekursor egzogennego tlenku azotu nie aktywuje mitochondrialnej drogi indukcji sygnału do apoptozy przez pośrednie i bezpośrednie uszkodzenie mitochondriów w hepatocytach i aktywację kaspazy 9 i białka bax.

Abstract

The intrinsic pathway of apoptosis is activated by cellular stress. This pathway initiates apoptosis via involvement of mitochon-dria: indirect and direct. The aim of present study was immunhistochemical evaluation of expression of proteins: caspase 9 bax and bcl-2 involved in mitochondrial pathway of cell death in L-arginine induced apoptosis of rats’ hepatocytes.
The rats used in this experiment were divided into 2 equal groups. Experimental: rats received per os L-arginine 40mg/kg body weight, every other day for 2 weeks and were decapitated after 3 weeks of the experiment. Control rats received per os 2ml of distilled water every other day for 2 weeks and were decapitated after 3 weeks of the experiment.
Specimens taken after decapitation were examined in immunohistochemical way using standard three step method to detect im-munolocalization of caspase 9,bax and bcl-2. The results of immunohistochemical examinations were subjected to qualitative evaluation taking into account the intensity of colour reaction at the antigen-antibody site in rat liver examined in individual groups. The quantita-tive evaluation was using the Analysis-pro software. The surface area of cells with positive reaction (+) was calculated.
The study shows, that L-arginine as a donor of exogenous nitric oxide did not induced mitochondrial way of apoptosis by direct and indirect damage of hepatocytes’ mitochondria and activation of bax and caspase 9.

Słowa kluczowe

tlenek azotu, apoptoza, kaspaza 9, białka Bcl-2, wątroba

Keywords

nitric oxide, apoptosis, kaspase 9, Bcl-2 proteins, liver

Calendar

Wrzesień 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30