Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Ocena receptorowej drogi programowanej śmierci komórek nabłonka kanalików nerkowych indukowanej zmianami hormonalnymi ...

Evaluation of pregnancy induced receptor pathway of programmed cell death of renal tubular epithelial cells

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(2): 217-220

Agnieszka Pedrycz1, Grzegorz Zając2, Mariusz Zwierzyński2, Agata Zając3

1 Department of Histology and Embryology Medical University in Lublin
2 Department of Rehabilitation, Provincial Specialist Hospital in Chelm
3 Department of Anaesthesiology and Intensive Care, Provincial Specialist Hospital in Chelm

Streszczenie

Ocena receptorowej drogi programowanej śmierci komórek nabłonka kanalików nerkowych indukowanej zmianami hormonalnymi w przebiegu ciąży
 
Celem pracy była immunohistochemiczna ocena egzogennej drogi indukcji sygnału do apoptozy w komórkach nabłonka nerek w fizjologicznej ciąży uwzględniająca czynnik czasu.
W pracy oceniono immunohistochemicznie ekspresję białka kaspazy 8 – aktywowanej podczas receptorowej, zewnętrznej drogi apoptozy.
Użyte do doświadczenia samice szczura podzielono na 4 równoliczne grupy – po 8 samic w każdej I grupa – samice, które zapłodniono i dekapitowano 10 dnia trwania ciąży II grupa – samice, które zapłodniono i dekapitowano 20 dnia trwania ciąży III grupa – samice, które zapłodniono i dekapitowano 10 dni po rozwiązaniu IV grupa – kontrolna – samice, które dekapitowano 30 dnia od początku doświadczenia.
Preparaty nerek pobrane do badań analizowano immunohistochemicznie standardowa trójstopniową metoda wykrywając białko Kaspaza 8.
Odczyn immunohistochemiczny wzrósł we wszystkich grupach doświadczalnych w porównaniu z grupą kontrolną. Nie było różnic statystycznie istotnych między grupą samic 10 dnia ciąży i 10 dni po okoceniu.
Zmiany hormonalne w przebiegu ciąży wywołują apoptozę, w której sygnał do indukcji przebiega drogą zewnętrzną przez aktywację kaspazy 8 głównie pod koniec ciąży (20-tego dnia). Droga zewnętrzna zaangażowana jest również w połowie ciąży na podobnym poziomie jak po okresie połogu jednak istotnie mniejszym niż 20 tego dnia ciąży.

Abstract

The aim of this study was immunohistochemical evaluation of extrinsic pathway of apoptosis in renal epithelial cells in pregnant rats including time.
We evaluated in immunohistochemical way expression of caspase 8 – activated in receptor’ s pathway.
Rats used in this experiment was divided into 4 groups – 8 individuals each: I group – female rats which was fertilized and decapitated in 10 day of pregnancy, II group female rats which was fertilized and decapitated in 20 day of pregnancy III group female rats which was fertilized and decapitated in 10 day after delivery VI group – control – female rats which decapitated in 30 day of experiment.
Specimens of kidneys taken to examine we analyzed in immunohistochemical standard three-step method detecting caspse8 protein.
Immunohistochemical positive reaction increased in all experimental groups compared to control. There was no significant differences between groups examined in 10 day of pregnancy and in 10 day after delivery.
Pregnancy induced hormonal changes activated apoptosis by induction of extrinsic pathway by activation of caspase 8 manly on the and of pregnancy (20th day of pregnacy).
Extrinsic pathway was induced in 10 day of pregnancy on the same level like 10 days after delivery. This level was lower than in 20day of pregnancy.

Słowa kluczowe

kaspaza 8, programowana śmierć komórki, nerki, ciąża

Keywords

kaspase 8, programmed cell death, kidney, pregnancy

Calendar

Wrzesień 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30