Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Caspase 8 - biomarker of extrinsic pathway of apoptosis in exogenic nitric oxide (NO) – induced death of rats’ hepatocytes

Kaspaza 8 maker zewnętrznej drogi przewodzenia sygnału do apoptozy w śmierci hepatocytów szczura wywołanej egzogennym tlenkiem azotu

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(3): 356-359

Agnieszka Pedrycz1, Ewa Zwierzyńska2,
Piotr Siermontowski3, Marcin Orłowski4

1 Department of Histology and Embryology Medical University in Lublin
2 Isolation Ward Hospital in Chełm
3 Department of Maritime & Hyperbaric, Medicine Military Institute of Medicine, Gdynia
4 Centrum of Diagnosis and Therapy of Digestive System’s Diseases Gdynia

Abstract

The aim of present study was immunhistochemical evaluation of caspase 8 expression in L-arginine – substrate of nitric oxide (NO) induced apoptosis of rats’hepatocytes
The rats used in this experiment were divided into 2 equal groups. Experimental: rats received per os L-arginine 40mg/kg body weight, every other day for 2 weeks and were decapitated after 3 weeks of the experiment. Control rats received per os 2ml of distilled water every other day for 2 weeks and were decapitated after 3 weeks of the experiment.
Specimens of the liver taken after decapitation were examined in immunohistochemical way using standard three step method to detect immunolocalization of caspase 8. The results of immunohistochemical examinations were subjected to qualitative evaluation taking into account the intensity of colour reaction at the antigen-antibody site in rat liver examined in individual groups. The quantitative evaluation was using the Analysis-pro software. The surface area of cells with positive reaction (+) was calculated.
The quantitative evaluation of caspase 8 expression showed that the area occupied by positive caspase 8 reaction in the rat liver of the experimental group (243,59 um2+/-262,43) was comparable to that in the control group (403,10 um2+/-215,91)(p=0,38). In the present study the dose of L-arginine was similar to that used in pregnant women treated for gestosis. The study shows that L-arginine as a donor of exogenous nitric oxide did not have an apoptotic effect leading by extrinsic pathway on the hepatocytes of the rats.

Streszczenie

Celem pracy była immunohistochemiczna ocena eksresji kaspazy 8 podczas apoptozy hepatocytów szczura wywołanej L-argininą – substratem tlenku azotu (NO).
Szczury użyte w doświadczeniu zostały podzielone na dwie równoliczne grupy. Doświadczalne szczury dostawały per os L-argininę 40mg/kg masy ciała co 2-gi dzień przez 2 tygodnie i zostały dekapitowane po 3 tygodniach. Kontrolne szczury dostawały per os 2ml wody destylowanej co 2-gi dzień przez 2 tygodnie i zostały dekapitowane również po 3 tygodniach. Wycinki wątroby wzięte po dekapitacji zostały zbadane immunohisto-chemicznie przy użyciu standardowej trzystopniowej metody w celu wykrycia immunolokalizacji kaspazy 8. Wyniki badań zostały przedstawione jakościowo – opis intensywności barwnej reakcji w miejscu poszukiwanego białka w wątrobie szczurów. Ilościowej oceny wyników badań dokonano przy użyciu programu komputerowego Analysis-pro – liczono pole powierzchni zajętej przez barwną reakcję antygen-przeciwciało.
Ilościowa ocena ekspresji kaspazy 8 wskazała, że pole powierzchni zajętej przez dodatni odczyn dla tego białka w wątrobie samic z grupy doświadczalnej (243,59 um2+/-262,43) było porównywalne do obliczonego w wątrobie samic z grupy kontrolnej (403,10 um2+/-215,91)(p=0,38). W niniejszym doświadczeniu dawka L-argininy podana samicom szczura była zbliżona do dawki podawanej kobietom w ciąży powikłanej gestozą. Doświadczenie wykazało, że dawka ta nie wywołuje apoptozy hepatocytów, w której sygnał do indukcji przebiega drogą zewnętrzną przez aktywację kaspazy 8.

Słowa kluczowe

tlenek azotu, apoptoza, kaspaza 8, wątroba

Keywords

nitric oxide, apoptosis, caspase 8, liver

Calendar

Styczeń 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31