Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Obraz własnej osoby i akceptacja siebie a osiągane efekty terapeutyczne u pacjentów chorych psychicznie oraz somatycznie ...

Self-image, self-acceptance and the therapeutic effects among patients suffering from mental and physical diseases – comparative study

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(3): 276-284

Krzysztof Zboralski, Piotr Gałecki, Agata Orzechowska,
Dominika Berent, Monika Talarowska

Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 

Streszczenie

Obraz własnej osoby i akceptacja siebie a osiągane efekty terapeutyczne u pacjentów chorych psychicznie oraz somatycznie – badania porównawcze

 

Cel: Celem pracy jest poznanie charakteru wzajemnych zależności występujących pomiędzy obrazem własnej osoby, a także stopniem samoakceptacji a osiąganymi efektami terapeutycznymi w grupie pacjentów leczonych z powodu zaburzeń somatycznych i psychicznych.

Materiał i metody: W badaniach uczestniczyło 97 osób, podzielonych na dwie grupy: 41 pacjentów z zaburzeniami depresyjnymi nawracającymi (grupa pierwsza) oraz 56 osób leczonych z powodu wybranych zaburzeń somatycznych (choroby przewodu pokarmowego, choroby skóry, cukrzyca typu 1 i typu 2 grupa druga). W badaniu wykorzystano: ankietę personalną, Test Przymiotników ACL (Adjective Check List) H.G. Gougha i A.B. Heilbruna oraz Skalę Ogólnego Wrażenia Klinicznego (Clinical Global Impression Scale, CGI).
Wyniki: Zaobserwowano statystycznie istotne zależności pomiędzy analizowanymi zmiennymi. Wielkość efektu terapeutycznego jest powiązana z poziomem samoakceptacji chorych oraz z pozytywnym obrazem siebie. Pacjenci o wyższym poziomie samoakceptacji osiągają większą poprawę w wyniku zastosowanego leczenia. Opisywana zależność dotyczy zarówno pacjentów somatycznie, jak i psychicznie chorych.
Wnioski: 1. Wielkość efektu terapeutycznego jest powiązana z poziomem samoakceptacji chorych i obrazem własnej osoby. 2. Pacjenci o wyższym poziomie samoakceptacji osiągają większą poprawę w ocenie zastosowanego leczenia. 3. Opisywana zależność dotyczy zarówno pacjentów somatycznie, jak i psychicznie chorych. 4. Pomiędzy chorymi z depresją i chorymi somatycznie różnice dotyczą głównie obrazu aktualnego, natomiast występuje bardzo zbliżony idealny obraz własnej osoby.

Abstract

Aim: The aim of the study is to get to know about mutual relationships between individual self-imagine, level of self-acceptance and the therapeutic effects among patients who suffer from mental diseases and physical diseases.
Material and methods: The study involved 97 people, divided into two groups: 41 patients with recurrent depressive disorder (first group) and 56 people treated for selected somatic disorders (gastrointestinal diseases, skin diseases and diabetes type 1 and type 2 the second group). The personal questionnaire, Adjective Check List by H.G. Gough and A. B. Heilbrun (ACL) and Clinical Global Impression Scale (CGI) were used in the examination.
Results: Statistically significant relationships between the analyzed variables were observed. The size of therapeutic effect is associated with the level of self-acceptance, and with positive self-image of the patients. Patients with higher levels of self-acceptance achieved greater improvement as a result of the treatment. Using this relationship applies to both patients somatically and mentally ill.
Conclusions: 1. The size of therapeutic effect is associated with the level of self-acceptance and with the self-image of the patients. 2. Patients with higher levels of self-acceptance achieved greater improvement in the assessment of the treatment. 3. Using this relationship applied to both patients somatically and mentally ill. 4. Between patients with depression and somatic illness differences mainly concerned the current image, but there was a very similar ideal self-image.

Słowa kluczowe

samoakceptacja, obraz siebie, efekt terapeutyczny, depresja, choroby somatyczne

Keywords

self-acceptance, self-image, therapeutic effect, depressive disorders, somatic diseases

Calendar

Styczeń 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31