Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Współwystępowanie zaburzeń psychicznych i somatycznych u pacjentów z rozpoznaniem depresji

Comorbidity of psychiatric and somatic disorders among patients diagnosed with depression

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(3): 285-292

Maciej Kuśmierek, Antoni Florkowski, Piotr Gałecki, Monika Talarowska

Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 

Streszczenie

Wstęp: Zaburzenia depresyjne należą do najbardziej rozpowszechnionych zaburzeń psychicznych. Jako objaw często towarzyszą innym jednostkom chorobowym oraz zespołom bólowym. Celem pracy jest ustalenie zakresu i charakteru współistnienia schorzeń somatycznych wśród pacjentów leczonych z powodu zaburzeń depresyjnych.
Materiał i metody: Materiał badawczy stanowi 120 historii chorób pacjentów w wieku 18–64 lata, z rozpoznaniem epizodu depresyjnego (F 32.0-F 32.9), ED lub zaburzeń depresyjnych nawracających (F33.0-F 33.9), ZDN. Analizie z wykorzystaniem ankiety badawczej poddano dokumentację medyczną, badania diagnostyczne oraz konsultacje specjalistyczne pod kątem obecności zaburzeń i chorób somatycznych.
Wyniki: U 52,5% badanych zaobserwowano występowanie objawów somatycznych podczas hospitalizacji psychiatrycznej. Analizowane zjawisko dotyczyło około 39% pacjentów z ED oraz 61% pacjentów z ZDN (p = 0,021). U 68% badanych stwierdzono obecność przynajmniej jednej współtowarzyszącej choroby somatycznej (wśród 57% pacjentów z ED oraz 76% pacjentów z ZDN). Wyższa częstość występowania chorób somatycznych u pacjentów z ZDN była istotna statystycznie (p = 0,028).
Wnioski: 1. U ponad 60% chorych hospitalizowanych z powodu zaburzeń depresyjnych obserwuje się towarzyszącą chorobę somatyczną, a u ponad 50% z nich obecność objawów somatycznych. 2. Objawy somatyczne oraz choroby somatyczne częściej obserwowane są wśród chorych z ZDN, w porównaniu do pacjentów z ED. 3. Najczęstszymi chorobami somatycznymi diagnozowanymi u pacjentów z zaburzeniami depresyjnymi są nadciśnienie tętnicze oraz cukrzyca.

Abstract

Background: Depressive disorders are the most common mental disorders. As the symptom they are often accompanied by other diseases. The aim of the study was to determine the extent and nature of the coexistence of somatic disorders among patients treated for depressive disorders.
Material and methods: One hundred and twenty medical records of patients aged 18-64 years with a diagnosis of depressive episode (F 32.0-32.9 F), DE or recurrent depressive disorder (F33.0-33.9 F), RDD, were used in the study. In the analysis using the survey research there were medical records, diagnostic tests and specialist consultations for the presence of somatic disorders.
Results: The presence of somatic symptoms during psychiatric hospitalization was confirmed in 52.5% of subjects. This phenomenon affected approximately 39% of patients with DE and 61% of patients with RDD (p = 0.021). Sixty eight percent (68%) of respondents had at least one comorbid somatic illness (among 57% of patients with DE and 76% of patients with RDD). Higher incidence of physical illness in patients with RDD was statistically significant (p = 0.028).
Conclusions: 1. More than 60% of patients hospitalized for major depressive disorder are diagnosed with concomitant physical illness. Over 50% of them present somatic symptoms. 2. Somatic symptoms and somatic diseases are frequently observed among patients with RDD, compared to patients with DE. 3. The most common somatic diseases in patients with depressive disorders are hypertension and diabetes.

Słowa kluczowe

zaburzenia depresyjne, choroby somatyczne, współwystępowanie

Keywords

depressive disorders, somatic diseases, comorbidity

Calendar

Styczeń 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31