Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Zespół urojeniowo-podobny w przebiegu przewlekłej sytuacji urazowej – opis przypadku

Delusional-like syndrome in chronic traumatic situation – case report

CASE REPORT

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(3): 314-317

Aneta Perzyńska-Starkiewicz, Anna Wójcicka

Katedra i Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Streszczenie

Przedstawiono opis przypadku 47-letniej kobiety, która została przyjęta do Kliniki Psychiatrii UM w Lublinie ze wstępnym rozpoznaniem psychozy parafrenicznej. Kobieta w okresie inwolucji, dotychczas nieleczona psychiatrycznie została skierowana do psychiatry przez zakonnika w związku ze staraniami o uznanie jej za osobę wybraną przez Boga. Przeprowadzono dokładny wywiad psychiatryczny z pacjentką. Wykonano szereg testów psychologicznych oceniających między innymi jej możliwości intelektualne, istnienie ewentualnych zmian organicznych w mózgu a także dokonano oceny i interpretacji cech osobowości pacjentki. Stwierdzono, że iloraz inteligencji w skali pełnej kształtuje się na poziomie inteligencji wyższej niż przeciętna, brak jest objawów organicznego uszkodzenia mózgu a wyniki badań psychologicznych wskazują jako przyczynę trudności badanej – nieprawidłowe cechy osobowości. W oparciu o wywiad, badanie psychiatryczne i psychologiczne stwierdzono, że prezentowane przez pacjentkę zaburzenia miały charakter niepsychotycznego zespołu kompensacyjnego. Nieprawidłowe wypowiedzi pacjentki były fantazjami urojeniowo podobnymi. Zalecono pacjentce terapię rodzinną ukierunkowaną na poprawienie relacji w rodzinie oraz psychoterapię o charakterze wspierającym.

Abstract

The case describes 47-year-old woman who was admitted to the Department of Psychiatry, at Medical University of Lublin, with the preliminary diagnosis of paraphrenia. Woman in the period of involution, untreated psychiatrically, has been sent to a psychiatrist by a monk, who wanted the woman to be recognized as a person chosen by God. Detailed psychiatric interview was conducted with the patient. A series of psychological tests included assessment of her intellectual capabilities and the existence of any organic changes in the brain, as well as an assessment and interpretation of the patient's personality traits.
It was found that full scale IQ is at a higher level than average intelligence, and there are no signs of organic brain damage. Psychological test results indicate (as the cause of difficulty of conducting the test) – abnormal personality traits. Based on the interview, psychiatric and psychological study, it was found that the disturbance presented by the patient was due to a non-psychotic compensatory syndrome. Abnormal patient’s utterances were defined as delusional-like fantasies. The patient was recommended to attend family therapy, which aimed at improving relationships within the family, and also supportive psychotherapy.

Słowa kluczowe

zespół urojeniowo podobny, sytuacja urazowa

Keywords

delusional-like syndrome, traumatic situation

Calendar

Styczeń 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31