Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Wykonanie testu fluencji słownej przez chorych z depresją i organicznymi zaburzeniami depresyjnymi

Results of the verbal fluency test among patients suffering from depressive disorders and organic depressive disorders

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(4): 397-403

Monika Talarowska, Krzysztof Zboralski, Piotr Gałecki

Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Streszczenie

Cel pracy. Testy płynności słownej są prostymi klinicznymi narzędziami pozwalającymi na ocenę efektywności pamięci operacyjnej, pamięci semantycznej, myślenia abstrakcyjnego oraz zdolności leksykalno-semantycznych. Celem pracy jest porównanie wykonania testu fluencji słownej (Verbal Fluency Test, VFT) wśród pacjentów z zaburzeniami depresyjnymi i organicznymi zaburzeniami depresyjnymi oraz określenia wskaźników poprawności wykonania VFT w obydwu grupach.
Metoda. W badaniu wzięło udział 105 osób (60 kobiet, 45 mężczyzn), hospitalizowanych w Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Badani zostali podzieleni na dwie grupy: pacjenci z zaburzeniami depresyjnymi (ZD, n=70) oraz pacjenci z organicznymi zaburzeniami depresyjnymi (OZD, n=35). W badaniu wykorzystano test fluencji słownej składający się z trzech części, z których każda trwa 60 sekund. Dwie pierwsze kategorie (tzw. semantyczne) to: zwierzęta i przedmioty ostre. W części literowej, zadaniem badanego jest podanie jak największej liczby słów rozpoczynających się na literę „k”.
Wyniki. Zaobserwowano istotne statystycznie różnice pomiędzy badanymi grupami w wykonaniu VFT „zwierzęta”: ZD/OZD: p=0,005; oraz VFT „litera k”: ZD/OZD: p<0,001. W obydwu częściach VFT pacjenci z grupy ZD uzyskali wyższe wyniki niż chorzy z grupy OZD.

Wnioski. 1. Pacjenci z organicznymi zaburzeniami depresyjnymi wykonują test fluencji słownej istotnie słabiej niż pacjenci z zaburzeniami depresyjnymi. 2. Określono wskaźniki wykonania VFT różnicujące badane grupy: VFT „zwierzęta”: ZD > 12 do 24 słów; OZD > 10 do 20 słów; VFT „przedmioty ostre”: ZD > 5 do 12 słów; OZD > 4 do 10 słów; VFT „litera k”: ZD > 8 do 18 słów; OZD > 5 do 14 słów.


Abstract

Objective: Verbal fluency tests are simple clinical tools to assess the effectiveness of working memory, semantic memory, abstract thinking, and lexical-semantic abilities. The aim of this study is to compare the verbal fluency test (VFT) among patients with depressive disorders and organic depressive disorder and to identify indicators of the correctness of the VFT in both groups.
Methods: The study involved 105 people (60 women, 45 men), hospitalized atthe Department of Adult Psychiatry Medical University of Lodz. The subjects were divided into two groups: patients with depressive disorders (DD, n = 70) and patients with organic depressive disorder (ODD, n = 35). The study used verbal fluency test consisting of three parts, each of which lasts 60 seconds. The first two categories (semantic) are animals and sharp objects. In the alphabetic part, the task of the test is to provide as many words beginning with the letter ‘k’. Results: Relevant statistical differences among the examined group were observed: in VFT ‘animals’: DD/ODD: p = 0.005; VFT letter ‘k’: DD/ODD: p < 0.001. In both cases, patients with ZD group scored higher than patients from group ODD.
Conclusions: 1.Patients with organic depressive disorders achieved significantly lower results than patients with depressive disorders in VFT. 2.The authors determined the TMT performance indicators differentiating between groups: VFT ‘animals’: DD > 12-24 words; ODD > 10-20 words; VFT ‘sharp objects’: DD > 5-12 words; ODD > 4-10 words; VFT „letter ‘k’: DD > 8-18 words; ODD > 5-14 words.

Słowa kluczowe

zaburzenia depresyjne, organiczne zaburzenia depresyjne, test fluencji słownej

Keywords

depressive disorders, organic depressive disorders, verbal fluency test

Calendar

Kwiecień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30