Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Ocena przystosowania przedchorobowego u chorych na schizofrenię paranoidalną

Assessment of premorbid adjustment in patients with paranoid schizophrenia

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(4): 404-409

Anna Urbańska1, Justyna Morylowska-Topolska1, Anna Grzywa1,
Sebastian Sojczuk1, Anna Zaborska1, Beata Wisz1, Katarzyna Sosnowska1,
Małgorzata Wołyniak2, Ewa Stelmach1, Beata Wcisło1

1 Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2 Szpital Neuropsychiatryczny w Lublinie

Streszczenie

Cel. Celem pracy była ocena przystosowania przedchorobowego u chorych na schizofrenię paranoidalną w kontekście obrazu chorobowego.

Metoda. Grupę badaną stanowili pacjenci ze schizofrenią paranoidalną hospitalizowani w Klinice Psychiatrii UM w Lublinie w latach 2010-2011. Zastosowano Inwentarz Socjodemograficzny o charakterze wywiadu standaryzowanego, obejmujący następujące informacje: wiek, wykształcenie, dane o zatrudnieniu oraz przebieg choroby. W badaniu zastosowano Skalę Oceny Stanu Psychicznego Overalla, Skalę Przystosowania Przedchorobowego oraz Inwentarz Treści Urojeń. Wyniki badania poddano analizie statystycznej przy użyciu testu korelacji rang Spearmana.

Wyniki. Wykazano dodatnią zależność pomiędzy wszystkimi podskalami Skali Przystosowania Przedchorobowego względem siebie. U mężczyzn występowało gorsze przystosowanie przedchorobowe w porównaniu do kobiet. W badanej grupie pacjentów objaw „stępienie uczuciowe” wiązał się z gorszym przystosowaniem w dzieciństwie oraz w okresie wczesnego dojrzewania. Wykazano, że najwięcej objawów psychopatologicznych wiąże się z gorszym przystosowaniem w okresie dojrzewania. Widoczne są jednak różnice w korelacjach z poszczególnymi objawami ocenianymi skalą Overall oraz urojeniami ocenianymi za pomocą Inwentarza Treści i Inwentarza Wymiarów Urojeń.


Abstract 

Aim. The aim of the study was to assess premorbid adjustment in patients with paranoid schizophrenia in the context of the psychopathological picture.
Method. The subjects were the patients with paranoid schizophrenia hospitalized in the Psychiatry Department of Medical University of Lublin between 2010-2011. Sociodemographic Inventory, which comprises the following information: age, level of education and job status and the course of the illness, was used. The following instruments: Brief Psychotic Rating Scale, Premorbid Adjustment Scale and the Content of Delusions Inventory were also applied. The results were analyzed with the Spearman’s rank correlation coefficient.
Results. Positive correlations among all the subscales of Premorbid Adjustment Scale were found. Men showed worse premorbid adjustment than women. The symptom - flattened affect - was related to poorer adjustment in childhood and in the early adolescence. It was found that most psychopathological symptoms were related to worse adjustment in adolescence, although there were visible differences in the correlations with particular symptoms assessed with BPRS and delusions assessed with the Content of Delusions Inventory and Dimensions of Delusions Inventory. 

Słowa kluczowe

przystosowanie przedchorobowe, schizofrenia paranoidalna

Keywords

premorbid adjustment, paranoid schizophrenia

Calendar

Styczeń 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31