Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Wpływ deficytów poznawczych jakość życia w schizofrenii

The influence of neurocognitive deficits on subjective quality of life in schizophrenic in-patients

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(4): 415-419

Zbigniew Kopyciński1, Andrzej Czernikiewicz2

1 Oddział psychiatryczny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
2 Katedra i Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 

Streszczenie

Jednym z wymiarów schizofrenii są deficyty poznawcze. Pojawiają się wcześniej niż psychoza. W okresie pierwszego epizodu osiągają umiarkowane lub znaczne nasilenie. Od nich w znacznym stopniu zależy funkcjonowanie chorego ze schizofrenią. Skoro domeny jakości życia odzwierciedlają trudności pacjenta w funkcjonowaniu w poszczególnych obszarach, zatem deficyty poznawcze winny wpływać na jakość życia chorych na schizofrenię. Celem pracy jest przegląd literatury dotyczącej oddziaływania deficytów poznawczych na jakość życia w schizofrenii oraz przedstawienie wyników badań własnych. Na grupie 100 pacjentów hospitalizowanych z rozpoznaniem schizofrenii testowano hipotezę, że deficyty poznawcze istotnie negatywnie wpływają na jakość życia. W pracy korzystano ze specyficznej dla schizofrenii skali jakości życia SQOL oraz powszechnie stosowanych narzędzi oceny stanu klinicznego – skal BPRS4, BNS, Calgary. Deficyty poznawcze szacowano testem fluencji słownej wg Łuckiego. Analizę statystyczną przeprowadzono z zastosowaniem współczynnika Rxy Spearmana. W badanej grupie wykazano jedynie słabe korelacje pomiędzy nasileniem deficytów poznawczych mierzonych fluencją słowną a domeną motywacja i energia skali SQOL.

Abstract

Cognitive deficits are an important dimension of schizophrenia. They are evident in the premorbid period and in the first episode of psychosis and they are moderate or marked. Cognitive deficits are closely linked with community outcome. The domains of quality of life reflect the patient´s difficulties such as side effects, lack of motivation, lack of social contacts and others. Theoretically neurocognitive deficits should interfere with the domains of quality of life of schizophrenic patients. The purpose of this paper was to review the literature and to present the results of our study. We tested hypothesis that cognitive deficits have direct negative impact on quality of life. The research was carried among 100 inpatients. The following instruments were used: The SQOL scale, the BPRS4 scale, the BNS scale, the Calgary scale and the Łucki Verbal Fluency Test as a measure of neurocognitive deficits. The correlations between measurable variables were carried with Spearman coefficient Rxy. In investigated group neurocognitive deficits weakly correlated only with motivation and energy domain of SQOL scale.

Słowa kluczowe

schizofrenia, deficyty poznawcze, jakość życia

Keywords

schizophrenia, neurocognitive deficits, quality of life

Calendar

Styczeń 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31