Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Analiza struktury osobowości u kobiet w pierwszej ciąży prawidłowej i wysokiego ryzyka

The analysis of the personality structure in primiparas with normal and high-risk pregnancy

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(4): 420-427

Aleksandra Rutkowska1, Agnieszka Kowalska1,
Marta Makara-Studzińska1, Anna Kwaśniewska2

1 Samodzielna Pracownia Zdrowia Psychicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2 Katedra i Klinika Położnictwa i Patologii Ciąży Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Streszczenie

Wstęp: Osobowość to zespół niepowtarzalnych, indywidualnych dla jednostki cech - , które przejawiają się automatycznie w każ-dej sferze funkcjonowania psychologicznego człowieka. Celem pracy było wykazanie, czy istnieje wpływ ciąży zagrożonej na strukturę osobowości kobiet.
Materiał i metody: Grupa badana to 61 kobiet hospitalizowanych w Klinice Położnictwa i Patologii Ciąży Uniwersytetu Medyczne-go w Lublinie z nieprawidłowym, patologicznym przebiegiem pierwszej ciąży, grupę kontrolną stanowiło 50 kobiet, z prawidłowym przebiegiem pierwszej ciąży. Do oceny struktury osobowości badanych kobiet użyto testu NEO-PI-R Paula T. Costy Jr i Roberta R. Mc Crae., opartego na pięcioczynnikowej teorii osobowości.
Wyniki: W obu grupach osobowość kobiet jest stabilna. Kobiety w ciąży prawidłowej, mają tendencję bardziej do odczuwania i poszukiwania emocji pozytywnych, częściej też wykazują optymizm. Różnica istotna statystycznie (p=0,04) na korzyść grupy kontrol-nej dotyczy sfery aktywności życiowej. Określa to kobiety w ciąży prawidłowej jako bardziej skłonne do podejmowania działań nowych, preferowania zmienności i różnorodności.
Wyniki: Fakt pierwszej ciąży zagrożonej, poza różnicą w odczuwaniu na płaszczyźnie emocji, co prawdopodobnie wiąże się z hospitalizacją, nie wpływa znacząco destrukcyjnie na strukturę osobowości hospitalizowanych kobiet. Struktura osobowości na poziomie podstawowych tendencji (czyli cech), nie ulega zmianie pod wpływem zaistnienia ciąży zagrożonej.
Wnioski: 1. Stan zagrożenia ciąży u kobiet może zmniejszać tendencję do przeżywania emocji pozytywnych oraz generować emo-cje negatywne. 2. Kobiety w ciąży wysokiego ryzyka są mniej skłonne do podejmowania nowych, działań i poszukiwania wrażeń, niż kobiety w ciąży prawidłowej. 3. Ciąża wysokiego ryzyka, jeśli jest pierwsza, nie powoduje destrukcyjnych, istotnych statystycznie zmian w strukturze osobowości kobiety.

Abstract

Introduction: Personality is a set of unique, individual characteristics which manifest themselves automatically in every sphere of a person’s psychological activity. The aim of the study was to determine whether or not high-risk pregnancy influences the personality structure of women.
Material and methods: The research group consisted of 61 women hospitalized at the Department of Obstetrics and Pathology of Pregnancy of Medical University in Lublin who were diagnosed with an abnormal, pathological course of their first pregnancy. The clinical control group consisted of 50 primiparas with normal pregnancy. To assess the personality structure of the women involved in the research, the test of Paul T. Costa Jr and Robert R. McCrae’s NEO-PI-R was used, based on the Five Factor Model of personality.
The results: The personality of women from both aforementioned groups was deemed stable. The women with a normal pregnan-cy show a bigger tendency to experience and seek positive emotions; they also demonstrate optimism more often. A statistically signifi-cant difference (p=0.04) in favour of the control group concerns the sphere of everyday activities. It characterizes the women with a normal pregnancy as more likely to undertake novel actions and to prefer changeability and diversity.
Results: The fact that a woman’s first pregnancy is high-risk does not have a significant destructive influence on her personality structure, except for a difference in experiencing emotions, which is probably linked to her hospitalization. The personality structure on the level of basic tendencies (or characteristics) is not subject to change under the influence of a high-risk pregnancy.
Conclusions: 1. A high-risk pregnancy can reduce the tendency to experience positive emotions and it can generate negative emotions. 2. Women with a high-risk pregnancy are less likely to undertake novel actions and seek thrills than women with a normal pregnancy. 3. If a high-risk pregnancy is a woman’s first pregnancy, it does not cause destructive, statistically significant changes in her personality structure.

Słowa kluczowe

ciąża prawidłowa, ciąża zagrożona, osobowość

Keywords

pregnancy, pregnancy complications, personality

Calendar

Styczeń 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31