Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Zaburzenia osobowości a styl przywiązania u osób w bliskich związkach partnerskich

Personality disorders and relationship style among people in a romantic relationship

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(4): 428-432

Magdalena Dacko

Streszczenie

Celem pracy było udzielenie odpowiedzi na następujący problem badawczy:
  • Czy osoby z zaburzeniami osobowości będą w mniejszym stopniu przejawiały bezpieczny styl przywiązania, a w większym stopniu styl lękowo-ambiwalentny lub styl unikowy?
Grupa badana i metody badawcze: W badaniu wzięły udział 134 osoby: 67 kobiet i 67 mężczyzn. Wszystkie osoby w chwili przystąpienia do badania deklarowały, że są w bliskim, romantycznym związku z partnerem, z którym to zgłosiły się do badania. Badani byli w wieku od 18 do 32 lat. Średni staż związku badanych par wynosił około 3 lat.
W pracy zastosowano: Ankietę Osobową, Kwestionariusz Styl Życia 05-SK Ewy Trzebińskiej do badania zaburzeń osobowości według teorii doświadczeniowo-analitycznej oraz Kwestionariusz Stylów Przywiązaniowych (KSP) Mieczysława Plopy, który wyróżnia trzy style: bezpieczny, lękowo-ambiwalenty i unikowy.

Wyniki i wnioski: Przeprowadzone analizy statystyczne ujawniły istotne korelacje między zaburzeniami osobowości a stylem przywiązania. Potwierdzono hipotezę iż, osoby z wyższymi wynikami dotyczącymi zaburzeń osobowości posiadają w mniejszym stopniu bezpieczny styl więzi oraz wykazują większe natężenie stylu lękowo-ambiwalentego oraz stylu unikowego. W zależności od tego jakie zaburzenie osobowości jest przejawiane (z danej grupy zaburzeń chaotycznych, ambiwalentnych bądź wielkościowych) odpowiednio wiązało się to z większym nasileniem danego stylu lękowo-ambiwalentego bądź unikowego.


Abstract

The aim of the presented work is to provide answer to the following research question:
  • Whether people with personality disorders display lower level of secure relationship style and higher level of anxious/ambivalent and avoidant style?
The examined group and methods: The investigation included a group of 134 people, aged from 18 to 32 years: 67 women and 67 men - 67 couples. All the examined subjects declared themselves as “being in a romantic relationship”. Median length of the relationship among the participants of the research was 3 years.
While carrying out the research subsequent tools were used: Personal Survey, Questionnaire Life Style 05-SK Diagnosing Personality Disorders created by Ewa Trzebińska and Questionnaire Diagnosing Relationship Style (KSP) created by Mieczyslaw Plopa, which classifies three styles: secure, anxious/ambivalent and avoidant.
Results and conclusion: The statistical analysis showed significant relation between personality disorders and relationship style. As predicted, personality disorders where negatively related to secure relationship style and positively associated with anxious/ambivalent and avoidant style. Depending on the type of personality disorders (from group of chaotic disorders, ambivalent or grandiose delusion disorders) they were associated with different relationship style among: anxious/ambivalent or avoidant.

Słowa kluczowe

zaburzenia osobowości, styl przywiązania, związki

Keywords

personality disorders, relationship style, relationships

Calendar

Styczeń 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31