Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Objawy zagrożenia i uzależnienia od telefonu komórkowego mierzonego Kwestionariuszem do Badania Uzależnienia od Telefonu ...

Symptoms of the risk of mobile phone addiction and symptoms of mobile phone addiction in Polish young people aged 13 to 24 years measured using Potembska and Pawłowska’s Mobile Phone Addiction Assessment Questionnaire

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(4): 443-446

Beata Pawłowska1, Emilia Potembska2

Katedra i Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie

 

Streszczenie

Objawy zagrożenia i uzależnienia od telefonu komórkowego mierzonego Kwestionariuszem do Badania Uzależnienia od Telefonu Komórkowego, autorstwa Potembskiej i Pawłowskiej u młodzieży Polskiej w wieku od 13 do 24 lat
 
Celem pracy było określenie rozpowszechnienia zagrożenia i uzależnienia od Internetu u młodzieży w wieku 13-24 lat, na podstawie wyników Kwestionariusza do Badania Uzależnienia od Telefonu Komórkowego, autorstwa Pawłowskiej i Potembskiej.
Grupa badana: Badania przeprowadzono w latach 2010-2011 i objęto nimi 694 młodzieży w wieku od 13 do 24 roku życia. Do liceum uczęszczało 206 osób (67 chłopców i 139 dziewcząt), do gimnazjum uczęszczało 113 uczniów (48 chłopców i 65 dziewcząt), studiowało 375 osób (123 mężczyzn i 252 kobiety).
Metody: W pracy zastosowano Ankietę socjodemograficzną oraz Kwestionariusz do Badania Uzależnienia od Telefonu Komórkowego (KBUTK), autorstwa Potembskiej i Pawłowskiej. KBUTK składa się z 33 pytań. Współczynniki rzetelności dla poszczególnych skal są wysokie i wynoszą: dla skali Akceptacji i bliskości alfa Cronbacha=0,91; dla skali Uzależnianie od funkcji aparatu telefonicznego alfa Cronbacha=0,81; dla skali Uzależnienie od SMS i rozmów alfa Cronbacha=0,85; dla skali Komunikacja pośrednia alfa Cronbacha=0,83. Współczynnik rzetelności dla wyniku ogólnego KBUTK wynosi 0,91. Wykonano test-retest w odstępie miesiąca na grupie 65 osób i uzyskano dla poszczególnych skal następujące współczynniki korelacji: dla skali Akceptacja i bliskość rtt=0,79, (p<0,001); Uzależnienie od aparatu telefonicznego rtt=0,78, (p<0,001); dla skali Uzależnienie od rozmów i wiadomości SMS rtt=0,81, (p<0,001) a dla skali Komunikacja pośrednia rtt=0,74, (p<0,001). Wynik dla skali ogólnej wynosił rtt=0,79; (p<0,001).
Wyniki: Badani uzyskali średni wynik w KBUTK równy 28 punktów, przy odchyleniu standardowym równym 19 punktów. Wynik najniższy w skali ogólnej KBUTK wynosił 0, a najwyższy 121 punktów (na 132 punktów możliwych do uzyskania).
Za osoby zagrożone uzależnieniem od telefonu komórkowego uznano te, które uzyskały w skali ogólnej KBUTK wyniki mieszczące się w przedziale od 31 do 69 punktów (w granicach – od wyniku średniego do plus 2 odchylenia standardowego od średniej), a za osoby uzależnione uznano badanych, którzy uzyskali wynik równy lub powyżej 2 odchylenia standardowego od średniej (70 punktów i powyżej).
Z grupy 694 badanych 2,9% spełniało kryteria uzależnienia od telefonu komórkowego (uzyskali 70 lub więcej punktów – powyżej 2 odchylenia standardowego od średniej) a 35,3% spełniało kryteria zagrożenia uzależnieniem od telefonu komórkowego (uzyskali od 31 do 69 punktów – przedział od średniej do 2 odchylenia standardowego od średniej).
Z grupy 456 kobiet kryteria uzależnienia, mierzone Kwestionariuszem KBUTK, spełniało 2,9%, a zagrożenia uzależnieniem od telefonu komórkowego – 35,1% badanych. Z grupy 238 mężczyzn, uzależnionych było 2,5% badanych, a kryteria zagrożenia uzależnieniem od telefonu komórkowego spełniało 30,3%.

Wnioski: 1. Więcej kobiet niż mężczyzn spełnia kryteria uzależnienia i zagrożenia uzależnieniem od telefonu komórkowego. 2. W Polsce kryteria uzależnienia od telefonu komórkowego spełnia ok. 3% młodzieży (2,9% kobiet i 2,5% mężczyzn), a zagrożenia tym uzależnieniem 35% osób (35% kobiet i 30,3% mężczyzn).


Abstract

The aim of this study was to determine the prevalence of mobile phone addiction and of the risk of mobile phone addiction in young peo-ple aged 13–24 years on the basis of their scores on Potembska and Pawłowska’s Mobile Phone Addiction Assessment Questionnaire.
Participants: The study was conducted in the years 2010–2011 and included a group of 694 young people aged 13 to 24 years. 206 of the participants (67 boys and 139 girls) attended a secondary school, 113 (48 boys and 65 girls) attended a gymnasium, and 375 were university students (123 men and 252 women).
Methods: The study was conducted using a socio-demographic questionnaire and the Mobile Phone Addiction Assessment Questionnaire (KBUTK) by Potembska and Pawłowska. KBUTK consists of 33 items. The coefficients of reliability for the individual scales were high: Cronbach’s alpha=0.91 for the Acceptance and Closeness scale; Cronbach’s alpha=0.81 for Addiction to Mobile Phone Features; Cronbach’s alpha=0.85 for Addiction to Text Messaging and Voice Calls; and Cronbach’s alpha=0.83 for Indirect Communication. The reliability coefficient for the global KBUTK score was 0.91. A test-retest was performed within one month on a group of 65 persons and the following correlation coefficients were obtained for the individual scales: Acceptance and Closeness scale, rtt=0.79, (p<0.001); Addiction to the Mobile Phone Set, rtt=0.78, (p<0.001); Addiction to Text Messaging and Voice Calls, rtt=0.81, (p<0.001); and Indirect Communication rtt=0.74, (p<0.001). The correlation coefficient for the global scale was rtt=0.79; (p<0.001).
Results: The participants had a mean score on the KBUTK of 28 points with a standard deviation of 19 points. The lowest score on the global KBUTK scale was 0 and the highest 121 points (out of a maximum possible score of 132 points).
Persons whose score on the global KBUTK scale was within the range of 31 to 69 points (i.e. within the range from the mean score to plus two standard deviations from the mean) were considered to be at risk of mobile phone addiction, and those whose score was two or more deviations from the mean (70 points and above) were considered addicted.
Out of the 694 participants, 2.9% met the criteria for mobile phone addiction (scored 70 or more points – more than 2 standard deviations from the mean), and 35.3% met the criteria for the risk of mobile phone addiction (scored 31 to 69 points – the area between the mean and two standard deviations above the mean).
In the group of 456 women, 2.9% met the criteria for mobile phone addiction, as measured using the KBUTK Questionnaire, and 35.1% of the participants met the criteria for the risk of mobile phone addiction. In the group of 238 men, 2.5% were addicted and 30.3% met the criteria for the risk of mobile phone addiction.
Conclusion: 1. More women than men meet the criteria for mobile phone addiction and the risk of mobile phone addiction. 2. In Poland the criteria of mobile phone addiction are fulfilled by circa 3% of young people (2.9% of women and 2.5% of men), whereas the risk of developing this addiction is fulfilled by 35% of individuals (35% of women and 30.3% of men). 

Słowa kluczowe

uzależnienie od telefonu komórkowego, młodzież

Keywords

phone addiction, young people

Calendar

Styczeń 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31