Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Poznanie i funkcjonowanie społeczne a funkcje wykonawcze i inne procesy kognitywne u pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii ...

Social cognition and behavior, in relation to executive and other cognitive functions in patients with schizophrenia and bipolar affective disease – a comparative case study

CASE REPORT

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(4): 461-471

Paweł Krukow1, Hanna Karakuła2

1 Zakład Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii Instytutu Psychologii UMCS w Lublinie
2 Katedra i Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Streszczenie

Cel: Celem prezentowanej pracy była analiza stanu procesów poznania społeczne na tle szerokiego spektrum innych zmiennych neuropsychologicznych u pacjentów z różnymi rozpoznaniami psychiatrycznymi. Przeprowadzone badania miały odpowiedzieć na pytanie o swoistość zaburzeń rozpoznawania i interpretowania stanów wewnętrznych innych osób oraz ewentualne powiązania tych procesów z funkcjami wykonawczymi i innymi zmiennymi kognitywnymi.
Materiał i metody: Przebadano dwóch pacjentów; jednego z rozpoznaniem schizofrenii, drugiego z rozpoznaniem CHAD. Zastosowano baterię różnych metod oceny neuropsychologicznej wraz z oceną poznania społecznego. Wykorzystano także słuchowe potencjały wywołane (ERP) oraz globalną ocenę funkcjonowania społecznego.
Wyniki: Badani pacjenci różnią się w zakresie badanych zmiennych, pacjent ze schizofrenią uzyskał lepsze rezultaty w testach neuropsychologicznych badających funkcje wykonawcze oraz uczenie się materiału werbalnego, badanie ERP ujawniło także znacząco wyższą amplitudę N200 i P300b u wspomnianego pacjenta. Jednocześnie, pacjent z rozpoznaniem CHAD uzyskał lepsze wyniki w zakresie poznania społecznego.

Wnioski: 1. Występuje dysocjacja między poznaniem społecznym a funkcjami wykonawczymi i innymi procesami poznawczymi. 2. Pomiar poznania społecznego może okazać przydatny w zakresie różnicowania pacjentów ze schizofrenią i CHAD. 3. Wydaje się uzasadnione, aby tworzyć odpowiednio przygotowane treningi rehabilitacji neuropsychologicznej dla pacjentów o różnych rozpoznaniach. 4. Precyzyjny pomiar efektywności różnych aspektów poznania społecznego prawdopodobnie umożliwi trafniejsze, niż ogólna ocena psychologiczna, przewidywanie poziomu funkcjonowania społecznego pacjentów z wybranymi zaburzeniami neuropsychiatrycznymi.


Abstract

Aim: The aim of this study was to analyze the processes of social cognition on the background of a wide range of other neuropsychological variables in patients with various psychiatric diagnoses. The study was established to answer the question about the specificity of the mental states recognition and interpretation and the possible relationship of these processes with the executive functions and other cognitive processes.
Material and methods: There were studied two patients: one with a diagnosis of schizophrenia, the other with a diagnosis of bipolar affective disorder. A battery of a various neuropsychological tools was used to clinical assessment including the measurement of social cognition processes. Patients were also examined with auditory event related potentials (ERP) and global assessment of social functioning.
Results: Patients vary in a range of variables: patient with schizophrenia obtained better results at neuropsychological tests exploring executive functions and learning of verbal material. The ERP study also revealed significantly higher amplitude of the N200 and P300b in this patient. At the same time, patient with bipolar disease had better results in the area of social cognition.
Conclusions: 1 There is a dissociation between social cognition and executive functions and other cognitive processes. 2. Measurement of social cognition may be useful in differentiating patients with schizophrenia and bipolar disorder. 3. It seems reasonable to create a properly prepared neuropsychological rehabilitation training for patients with different diagnoses. 4. Precise measurement of social cognition effectiveness is likely to enable more accurate, than the general psychological assessment, predicting the level of social functioning in patients with selected neuropsychiatric disorders.

 

Słowa kluczowe

Keywords

social cognition, executive function, schizophrenia, bipolar disorder, neuropsychological assessment

 

Calendar

Styczeń 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31