Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Wgląd w chorobę a zaburzenia poznania społecznego w schizofrenii – przegląd literatury

Insight and social cognition dysfunction in schizophrenia: a review of the literature

REVIEW PAPER

CurrProbl Psychiatry 2011; 12(4): 510-515

Hanna Karakuła, Justyna Morylowska-Topolska, Anna Urbańska,
Justyna Pawęzka, Tomasz Krasowski, Ewa Stelmach

Katedra i Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Streszczenie

Uzyskanie wglądu w chorobę ma istotne implikacje kliniczne zarówno krótko- jak i długofalowe, związane m. in. z poziomem współpracy w leczeniu, funkcjonowaniem społecznym. Uważa się, że zjawisko wglądu powinno być rozpatrywane wielowymiarowo, a badania nad czynnikami, które specyficznie wiążą się z gorszym wglądem mogą mieć kluczowe znaczenie dla rozumienia zaburzeń funkcjonowania psychospołecznego oraz dla tworzenia lepszych strategii leczniczych w przyszłości. Zaburzenia poznania społecznego w ostatnich czasach skupiają uwagę badaczy jako potencjalny czynnik mający wpływ na uzyskiwanie wglądu. Celem artykułu jest przedstawienie aktualnych koncepcji dotyczących braku wglądu w psychozach oraz wyników opublikowa-nych badań łączących koncepcje wglądu z nieprawidłowościami poznania społecznego. Opublikowane do tej pory wyniki badań dotyczących związku pomiędzy poznaniem społecznym a wglądem nie są jednoznaczne, co może wynikać m. in. z różnych metod, które zastosowano do oceny poznania społecznego i do badania poziomu wglądu w poszcze-gólnych badaniach. W tych, w których wykazano istotny związek tych zmiennych, podkreślano korelację zaburzeń tzw. drugorzędowej teorii umysłu i zaburzonego wglądu. Ponadto nieprawidłowości wykonywania zadań oceniających teorię umysłu, które zawierały pole-cenia podawane w sposób pośredni, częściej wiązały się z brakiem wglądu. Dopiero dalsze badania dotyczące omawianej zależności, które będą uwzględniały poszczególne wymiary wglądu będą mogły potwierdzić hipotezę, że nieprawidłowości poznania społecznego stanowią czynnik predykcyjny dla gorszego wglądu u osób chorujących na schizofrenię. 

Abstract 

Impairment in insight has significant short- and long-term clinical implications for adherence to treatment and psychosocial func-tioning. It is acknowledged that insight should be considered as a multi-dimensional construct, and research on factors specifically related to poor insight may be of crucial importance in understanding dysfunction of psychosocial functioning as well as in developing more effective intervention strategies in the future. The focus of resent research has been on social cognition deficits as a potential factor affecting insight. The purpose of this paper is to present current concepts regarding lack of insight in schizophrenia and research findings linking these concepts to disturbances in social cognition. Inconsistencies in published to date study results may be partly due to various methods used to assess social cognition and in-sight. The studies showing a relationship between the two variables have emphasized a correlation between disturbances in so-called second-order theory of mind and impaired insight. Additionally, poor performance in Theory of Mind tests using indirect instructions have more frequently been associated with lack of insight. Only further research on the discussed relationship that will include the individual dimensions of insight may confirm the hypo-thesis that deficits in social cognition are predictive of impaired insight in subjects with schizophrenia. 

Słowa kluczowe

poznanie społeczne, teoria umysłu, wgląd, schizofrenia

Keywords

Insight, Social cognition, theory of mind, insight, schizophrenia

Calendar

Styczeń 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31