Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Czynniki przewidujące skuteczność terapii elektrowstrząsowej

Predictors of response to electroconvulsivetherapy

REVIEW PAPER
CurrProbl Psychiatry 2011; 12(4): 533-536

Magdalena Studenna, Hanna Karakuła, Marta Flis

Katedra i Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 

Streszczenie

Terapia elektrowstrząsowa jest najstarszą z nadal stosowanych metod terapii zaburzeń psychicznych. W związku z małą liczbą randomizowanych badań o wysokim stopniu wiarygodności pojawia się wiele pytań na temat precyzyjnego określenia skuteczności tej terapii (szacowanej w przedziale 50-80%) oraz czynników przewidujących dobrą odpowiedź na ten rodzaj terapii. Zmienne takie jak: czas trwania pierwszego epizodu choroby równy lub dłuższy niż 1 rok, mała liczba nieudanych terapii lekami przeciwdepresyjnymi, udana poprzednia terapia elektrowstrząsowa, obecność myśli samobójczych, dobra odpowiedź na terapię po pierwszych 3 zabiegach i ponapadowe stłumienie czynności EEG pozytywnie korelują z efektywnością terapii według większości autorów. Natomiast duża liczba nieudanych wcześniejszych farmakoterapii, przewlekła depresja/dystymia i towarzyszące zaburzenia osobowości np. typu borderline mogą świadczyć o złej odpowiedzi na terapię elektrowstrząsową. Dane na temat takich czynników predykcyjnych, jak np. obecność objawów psychotycznych lub hipochondrycznych, równocześnie prowadzona farmakoterapia lekami przeciwdepresyjnymi, początkowy stan psychiczny pacjenta, pozostają sprzeczne. Na podstawie dostępnej literatury wydaje się, że połączona terapia lekiem przeciwpsychotycznym i ECT w schizofrenii lekoopornej lub w sytuacjach wymagających uzyskania szybkiej poprawy stanu klinicznego, daje lepsze rezultaty niż stosowanie samej farmakoterapii, zaś dodatnie leków przeciwpsychotycznych do terapii ECT nie wpływa negatywnie na tolerancję ECT. Zmienne takie jak: wiek, płeć i współwystępowanie chorób somatycznych nie mają wpływu na skutecz-ność elektrowstrząsów, aczkolwiek dwa pierwsze czynniki w połączeniu z niektórymi parametrami EEG są przydatne w dopasowaniu dawki impulsu elektrycznego, a przez to poprawienie skuteczności i bezpieczeństwa ECT. Znalezienie markerów dobrej odpowiedzi na elektrowstrząsy wśród zmiennych neurofizjologicznych i neuroobrazowych umożliwiłoby optymalizację terapii pacjentów, a przez to poprawiłoby bezpieczeństwo leczenia i zmniejszyło jego koszty.

Abstract

Electroconvulsive therapy (ECT)is the oldest method still used in psychiatric treatments. Due to small amount of randomized clin-ical trials there is little agreement about precise efficacy (most often determined in the range of 50-80%) and clinically useful predictors of acute ECT outcomes in individual patients. Factors such as index episode duration equal or longer than one year, fewer failed antide-pressant treatments, previous successful ECT course, presence of suicidal thoughts, good response to initial therapy (first three treatments) and postictal suppression are considered as significantly predictive by most authors. Contrarily, medication resistance, chronic depression/dysthymia and personality disorders especially borderline personality disorder are regarded as predictors of nonremission. Data on such factors as: psychotic or hypochondriac features, concurrent antidepressant medication, and baseline severity are contradictory. The existing literature suggests that combination of ECT and antipsychotic treatment is a useful option for patients with medication-resistant schizophrenia or when rapid global improvement of clinical condition is desired. The tolerability of ECT is not influenced by concomitant neuroleptic medication. Variables such as age, gender, and comorbidity of somatic diseases do not affect the effectiveness of ECT, although the first two in combination with certain parameters of EEG are useful in adjusting the dose of electrical impulse, thereby improving the effectiveness of individual seizures. Isolating the biological variability among the neurophysiological and neuroimaging factors, that predisposes to positive or negative clinical response to ECT would allow optimization of individual treatments and thus improve the safety of therapy and reduce its costs.

Słowa kluczowe

terapia elektrowstrząsowa, skuteczność, czynniki predykcyjne

Keywords

electroconvulsive therapy, efficacy, predictors of response

Calendar

Styczeń 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31