Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Zaburzenia psychiczne u pacjentów leczonych z powodu chorób układu moczowo-płciowego - przegląd piśmiennictwa

Psychiatric disorders in urology patients - a review of the literature

REVIEW PAPER

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(4): 540-545

Andrzej Czernikiewicz, Beata Wisz

Katedra i Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 

Streszczenie

Celem pracy była analiza dostępnej literatury pod kątem zaburzeń psychicznych u pacjentów leczonych z powodu chorób układu moczowo-płciowego. Szczególną uwagę zwrócono na problemy pacjentów z chorobami nowotworowymi, leczonych chirurgicznie, na kwestię andropauzy oraz problemów intymnych tych pacjentów. Zaburzenia psychiczne pojawiające się w przebiegu chorób somatycznych mogą być wynikiem działania czynników organicznych na O.U.N., reakcją na chorobę, jej stopień ciężkości, złe rokowanie, uciążliwość oraz ograniczenia będące wynikiem danego schorzenia, jak też, istotnych zmian sytuacji społecznej, w tym także mogą być stanem łączącym wyżej wymienione przyczyny. Choroba nowotworowa ze względu na specyficzny stereotyp myślenia społecznego, kojarzący rozpoznanie raka ze śmiercią w bólu, stanowi ogromne obciążenie psychiczne nawet wtedy, gdy nie powoduje przykrych dolegliwości fizycznych i nie ogranicza aktywności ruchowej czy społecznej. Wiele procedur chirurgicznych wiąże się ze szczególnie wysokim poziomem lęku. Temat andropauzy, inaczej męskiego psychoendokrynologicznego zespołu wieku średniego jest również powiązany ze zmianami w psychice, a także w życiu intymnym pacjentów. Biorąc pod uwagę kontekst urologiczny, problemy dotyczące stanu psychicznego oraz zaburzeń zdrowia seksualnego można podzielić na takie, które występują przed zabiegami chirurgicznymi i te, będące konsekwencją leczenia inwazyjnego. Problemy te dotyczą zarówno mężczyzn, jak i kobiet, chociaż piśmiennictwo poświęcone zaburzeniom seksualnym u kobiet z problemami typowo urologicznymi jest ubogie. Zaburzenia zdrowia seksualnego mogą prowadzić do różnorodnych kompleksów i obniżonej samooceny. Mogą wówczas występować także, zaburzenia zdrowia psychicznego (psychosomatyczne, depresyjne, nerwicowe, itp.), poczucie niskiej wartości, konflikty i napięcia w relacjach partnerskich, drażliwość w kontaktach międzyludzkich. Na podstawie literatury można wnioskować, iż pacjenci oddziałów urologicznych borykają się z różnymi trudnościami natury psychologicznej czy psychiatrycznej. Problemy te nierzadko, w tak zwanej medycynie somatycznej, są traktowane jako drugorzędne. W wielu przypadkach postawienie właściwej diagnozy jest trudne, ze względu na podobieństwa objawów pojawiających się zarówno w chorobach urologicznych, jak i psychiatrycznych. W związku z tym warto perspektywę leczenia traktować holistycznie, łącząc objawy psychiczne i somatyczne.


Abstract

The purpose of this study was to analyze the existing literature regarding patients’ mental disorders after urological treatment. Special attention was paid to problems of patients with cancer, treated surgically, and with andropause and intimate problems. Mental disorders occurring in the course of somatic diseases may be a reaction to the disease itself, its severity, nuisance, and limitations coming along with the disease. It may also be a result of poor prognosis, as well as significant change of social situation, and the outcome of somatic factors influencing the central nervous system. Also it may be a combination of two mentioned above conditions. Cancer, due to its stereotypical social perception, is mainly identified with death in agony, which can be an enormous psychological burden, even though it may not cause any limitation to physical or social activities. Many surgical procedures are associated with particularly high anxiety. The issue of andropause, called simultaneously the male midlife psychoendocrine syndrome is also associated with changes in the psyche, and patients intimate sphere. Taking into consideration urological aspect, sexual disorders occurring after surgery can be a consequence of invasive treatment. These disorders affect both men and women, although the literature devoted to women’s sexual disorders with purely urological problems is poor. Reduced sexual ability can lead to various disorders, complex and reduced self-esteem; for instance: psychosomatic, depressive and neurotic disorders, relationship and interpersonal problems, low patience. Based on the literature, it can be concluded that patients undergoing urological treatment are facing various psychological or psychiatric disturbances. These problems are often margina-lized in somatic medicine. In many cases setting proper diagnosis is difficult due to similarity of symptoms that occur in both disturbances: urological, and psychiatric. It is worth to carry on the therapy holistically, combining psychological and somatic symptoms.

Słowa kluczowe

stan psychiczny, jakość życia, urologia

Keywords

mental state, quality of life, urology

Calendar

Styczeń 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31