Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Wsparcie społeczne

Social support

REVIEW PAPER

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(4): 550-553

Jolanta Szymańska1, Ewa Sienkiewicz2

1 Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2 Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 

Streszczenie

Pojęcie wsparcia społecznego od dawna używano w kontekstach dotyczących sytuacji problemowych, kryzysowych, trudnych oraz zdarzeń traumatycznych, jako jednego z elementów poszukiwania pomocy oraz mechanizmów zdrowia i choroby. Ostatnio jest wykorzystywane w analizowaniu problematyki stresu i sposobów radzenia sobie z nim. Wsparcie społeczne jest jednym z elementów psychospołecznych zasobów odpornościowych, określanych jako właściwości jednostki i grupy, które są niezbędne do radzenia sobie w sytuacji trudnej a w konsekwencji - osiągnięcia stanu optymalnego przystosowania. Sam fakt posiadania wsparcia społecznego, jako interakcyjnego zasobu płynącego z zewnątrz, nie jest jednoznaczny z umiejętnością radzenia sobie z problemami i zachowaniem zdrowia. Konieczna jest gotowość jednostki i jej własna aktywność do jego sprawczego wykorzystania i przetworzenia. Szereg trudności dotyczących jednoznacznego zdefiniowania tego zjawiska ma charakter wielopłaszczyznowy. Są one podyktowane genezą zajmowania się wsparciem społecznym, tkwiącą w doświadczeniach praktycznych człowieka, a pochodzących z naturalnej potrzeby niesienia pomocy innym.

Abstract

The concept of social support has long been used in contexts of problematic situations, crises, difficult and traumatic events, as one of elements of seeking help and the mechanisms of health and disease. Recently it has been used in analyzing the problems of stress and ways of coping with it. Social support is one of the elements of psychosocial resistance resources, known as the properties of individuals and groups that are necessary to cope with difficult situations and as a consequence - to achieve an optimal state of adaptation. Mere fact of having social support, as an interactive resource, stemming from the outside, is not synonymous with the ability to cope with problems and maintaining health. There is a need of readiness of the individual and her own activity to its causative use and processing. A number of difficulties in giving clear definition of this phenomenon have a multifaceted character. They are dictated by the genesis of dealing with social support inherent in man's practical experience, and derived from natural need to help others.
 

Słowa kluczowe

wsparcie społeczne, rodzaje, klasyfikacja

Keywords

social support, kinds, classification

Calendar

Wrzesień 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30