Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Zdrowie jako wartość dla pacjentów z cukrzycą

Health as a value for diabetic patients

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(4): 575-579

Marek Derkacz 1, Iwona Chmiel-Perzyńska 1,
Ewelina Grywalska 2, Andrzej Nowakowski 1

1 Klinika Endokrynologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2 Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 

Streszczenie

Wstęp: Zdrowie jest zjawiskiem wielowymiarowym, obejmującym wzajemnie od siebie zależne aspekty fizyczne, psychiczne i społeczne. Zrozumienie istoty i wartości zdrowia, podobnie jak umieszczenie go w hierarchii życiowych wartości odgrywa bardzo dużą rolę w życiu każdego człowieka.
Celem badania: była ocena zachowań zdrowotnych i rozumienia zdrowia jako wartości osobistej i symbolu szczęścia wśród chorych na cukrzycę typu 2.
Materiał i metody: Badanie przeprowadzono w grupie 50 chorych (22 mężczyzn i 28 kobiet). Średnia wieku badanych wynosiła 58,8 lat (±15,2), a średni czas trwania choroby - 11,4 (±8,6) lat. Narzędzia badawcze stanowiły: kwestionariusz autorski oraz Inwentarz Zachowań Zdrowotnych (IZZ) i Lista Wartości Osobistych (LWO) opracowane przez Zygrfyda Juczyńskiego.
Wyniki: Wśród kategorii zachowań zdrowotnych wskaźniki nasilenia poszczególnych kategorii dla chorych na cukrzycę były wyższe w porównaniu z wytyczonymi normami. Wskaźnik zachowań zdrowotnych w badanej grupie wynosił 89,3 ± 15. Wykazano dodatnią korelację pomiędzy wykształceniem a wynikami uzyskanymi w kategoriach „nawyki żywieniowe” (p<0,05) oraz „pozytywne nastawienie psychiczne” (p<0,001) i ujemną korelację w kategorii „zachowania profilaktyczne” (p<0,001). Kobiety wyżej oceniały dobre zdrowie i sprawność fizyczną i psychiczną jako wartość decydującą o szczęściu. 67,85% respondentek uznało te cechy za najważniejszy symbol szczęścia, w porównaniu do 27,27% mężczyzn (p<0,05). Chorzy na cukrzycę wśród symboli szczęścia zdrowie wymieniali na pierwszym miejscu, zaś wśród wartości osobistych decydujących o szczęściu na miejscu drugim.

Wnioski: Osoby chore na cukrzycę przywiązują większą wagę do zachowań zdrowotnych w porównaniu z osobami zdrowymi. „Dobre zdrowie” stanowi istotną wartość decydującą o ich szczęściu osobistym.


Abstract

Introduction: Health is a multidimensional phenomenon encompassing interdependent physical, mental and social aspects. Understanding the nature and value of health, as well as placing it in the hierarchy of life values, plays a substantial role in the life of every man.
Study goal: The assessment of health behaviours and understanding of health as a personal value and the symbol of happiness among patients with type 2 diabetes.
Material and methodology: The study was conducted on a group of 50 patients (22 males i 28 females). The average age of the population studied was 58.8 (±15.2) years and the average duration of the disease was 11.4 (±8.6) years. The research tools used in the study included: an original questionnaire, the Health Behaviour Inventory (HBI) and the List of Personal Values (LPV) developed by Zygrfyd Juczyński.
Study results: In the case of diabetic patients, among the categories of health behaviour the severity indices for each category were higher in comparison with established standards. The health behaviour index in the study group was 89.3 ± 15. A positive correlation was revealed between education and the results obtained in categories of “eating habits” (p <0.05) and “positive mental attitude” (p <0.001), whereas in the category of “preventive behaviour” (p <0.001) a negative correlation was observed. Women assessed good health higher and both physical and mental fitness as values determining happiness; 67.85% of female respondents considered these features as the most important symbols of happiness compared with 27.27% men (p <0.05). Among the symbols of happiness patients with diabetes listed health in the first place, whereas among the personal values determining personal happiness they listed it on the second place.
Conclusion: Diabetic patients give a higher priority to health behaviours compared with healthy subjects. "Good health" is a significant value determining their personal happiness.

Słowa kluczowe

zdrowie, zachowania zdrowotne, cukrzyca, IZZ, LWO

Keywords

health, health behaviour, diabetes, HBI, LPV

Calendar

Styczeń 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31