Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Aleksytymia u pacjentów z chorobami układu krążenia i pacjentów z zaburzeniami nastroju - doniesienia wstępne

Alexithymia in patients with cardiac diseases and patients with mood disorders – preliminary reports

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2012; 13(1): 12-17

Agata Orzechowska, Katarzyna Denys, Katarzyna Wachowska, Krzysztof Zboralski, Monika Talarowska, Piotr Gałecki

Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Praca finansowana z grantu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi nr: 502-03/5-062-02/502-54-016

Streszczenie

Cel. Zasadniczym celem wstępnych doniesień prowadzonych badań była ocena natężenia syndromu aleksytymii oraz poszczegól-nych wymiarów wchodzących w jej skład u pacjentów leczących się z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego. Otrzymane wyni-ki porównano z grupą pacjentów z rozpoznanymi zaburzeniami nastroju.
Materiał i metody. Osoby badane to pacjenci w wieku od 18-65 r.ż. (M=50 lat; SD=10,68), leczeni z powodu choroby niedokrwiennej serca, niewydolności serca, zaburzeń rytmu serca, w tym po przebytym zawale serca i z nadciśnieniem tętniczym. Grupę porównawczą stanowiło 28 pacjentów z zaburzeniami psychicznymi z grupy – zaburzenia nastroju w wieku od 18-65 r.ż. (M=50, 43 lat; SD=13,17), 10 kobiet i 18 mężczyzn. W badaniu zastosowano Skalę Aleksytymii Bermond-Vorst (BVAQ) zawierającą 40 pytań podzielonych na 5 wymiarów.
Wyniki. Pacjentów z chorobami serca w porównaniu do osób z zaburzeniami nastroju cechuje niższy poziom aleksytymii oraz trzech z pięciu wymiarów wchodzących w skład tego deficytu osobowości. Różnice istotne statystycznie wiązały się z poziomem natężenia w zakresie trudności w werbalizacji doznań emocjonalnych oraz słabego wglądu we własne doznania emocjonalne. Badane osoby nie różniły się w sposób istotny statystycznie pod względem analizowanych zmiennych biorąc pod uwagę ich płeć. Wraz ze wzrostem wieku w sposób istotny wzmacnia się tylko jedna ze zmiennych składowych aleksytymii: ubóstwo wyobraźni.

Wnioski. Pacjenci z chorobami serca różnią się w sposób istotny statystycznie od grupy porównawczej pod względem dwóch wymiarów aleksytymii: trudności w werbalizacji doznań emocjonalnych oraz słabego wglądu we własne doznania emocjonalne, uzyskując niższe wyniki w zakresie tych zmiennych. Prezentowane doniesienia stanowią wstępną analizę prowadzonych badań a poznanie zależności między chorobami układu krążenia a syndromem aleksytymii wymaga dalszych analiz.


Abstract

Aim. The primary objective of this study was to evaluate the intensity of the syndrome and the various dimensions of alexithymia constituted in patients treated for cardiac diseases. The results obtained were compared with a group of patients with known bipolar disorder.
Material and methods. The subjects were patients aged between 18-65 years of age (M = 50,00 years, SD = 10,68), treated for co-ronary heart disease, heart failure, heart rhythm disorders, including post myocardial infarction and hypertension. The control group consisted of 28 patients with mental disorders – mood disorders aged 18-65 years of age (M = 50,43 years, SD = 13,17), 10 women and 18 men. The study used a scale of Bermond-Vorst Alexithymia Questionnaire (BVAQ) containing 40 questions divided into 5 dimensions.
Results. Patients with cardiac diseases compared to people with mood disorders are characterized by lower levels of alexithymia and three of the five dimensions making up the deficit of personality. Statistically significant differences were associated with the level of intensity in the difficulty in verbalizing emotional and poor insight into their own emotional experiences. Taking into account their gender subjects did not differ statistically significantly in terms of the analyzed variables. With increasing age only one of the variables of alexithymia components significantly enhances: poverty of imagination.
Conclusions. Patients with heart disease differ statistically from the control group in terms of two dimensions alexithymia: difficulty in verbalizing emotional and poor insight into their own emotional experiences to give lower results for these variables. The pre-sented preliminary analysis of reports of research, and understanding of the relationship between cardiovascular disease and alexithy-mia syndrome requires further analysis.

Pliki do pobrania

Słowa kluczowe

aleksytymia, choroby układu sercowo-naczyniowego, depresja

Keywords

alexithymia, cardiological diseases, depression

Calendar

Kwiecień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30