Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Inteligencja emocjonalna a pamięć operacyjna w zaburzeniach depresyjnych

Emotional intelligence and working memory in depressive disorders

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2012; 13(2):82-88

Monika Talarowska, Agata Orzechowska, Antoni Florkowski, Piotr Gałecki

Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Streszczenie

Cel badań. W codziennych doświadczeniach człowieka, oddzielenie emocji i poznania wydaje się zadaniem niemożliwym. Większość przeżyć emocjonalnych pociąga bowiem za sobą udział procesów poznawczych, a nieodzownym elementem poznania są emocje. W przypadku depresji obserwuje się zarówno deficyt regulacji emocji (pod postacią nasilenia negatywnych myśli i uczuć), jak i osłabienie procesów poznawczych. Celem pracy jest ocena zależności pomiędzy sprawnością pamięci operacyjnej a inteligencją emocjonalną w grupie chorych z zaburzeniami depresyjnymi nawracający.
Metoda. W badaniu wzięło udział 37 osób (w wieku 21-65 lat): 17 kobiet oraz 20 mężczyzn. W badaniu wykorzystano Test Łączenia Punktów (TMT), test Stroopa oraz Skalę Inteligencji Emocjonalnej-Twarze (SIĘ-T).
Wyniki. Nie zaobserwowano istotnych statystycznie zależności pomiędzy nasileniem poziomu depresji, efektywnością wzrokowo-przestrzennej pamięci operacyjnej i poziomem inteligencji emocjonalnej badanych osób. Istotny statystycznie związek między analizowanymi zmiennymi stwierdzono jedynie w przypadku werbalnej pamięci operacyjnej (część NCWd testu Stroopa/czas, p = 0,02). Jednak, im wyższe wyniki w skali SIĘ - T, tym lepsze wykonanie TMT, testu Stroopa oraz niższe nasilenie zaburzeń depresyjnych.
Wnioski. 1. Wyższy poziom inteligencji emocjonalnej koreluje ze sprawnością pamięci operacyjnej w grupie pacjentów z zaburzeniami depresyjnymi. 2. Poznanie wzajemnych zależności pomiędzy procesami kontroli emocjonalnej i pamięci operacyjnej w zaburzeniach depresyjnych wymaga dalszych badań.

Abstract

Aim. In daily human experience, the separation of emotion and cognition seems to be an impossible task. Most of the emotional experience implies the participation of cognitive processes and knowledge is an essential component of emotion. Among patients with depressive disorders both emotion regulation deficit (in the form of negative thoughts and feelings) and cognitive impairment are observed. The aim of the study is to assess the relationship between the efficiency of working memory and emotional intelligence in patients with recurrent depressive disorder.
Material and methods. A sample of 37 persons aged 21-65 years participated in the study: 17 women and 20 men. Trail Making Test (TMT), Stroop test and Emotional Intelligence Scale – Faces (SIE-T) were used in the study.
Results. There were no statistically significant correlations between the severity of depression, effectiveness of visual-spatial working memory and the level of emotional intelligence. Significant relationship between the analyzed variables was found only in the case of verbal working memory (Stroop test, part NCWd/time, p = 0,02). However, the higher the scores at SIE-T, the better the performance of TMT, Stroop test and the lower severity of depressive disorders.
Conclusions. 1. A higher level of emotional intelligence correlates with the efficiency of working memory in patients with depressive disorders. 2. Understanding the interactions between emotional control processes and memory in depressive disorders requires further study.

Słowa kluczowe

zaburzenia depresyjne, organiczne zaburzenia depresyjne, Test Łączenia Punktów

Keywords

depressive disorders, organic depressive disorders, Trail Making Test

Calendar

Maj 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31