Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Narcyzm a uzależnienie od telefonu komórkowego u kobiet

Narcissism versus mobile phone addiction in women

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2012; 13(2):98-102

Beata Pawłowska1, Ewa Dziurzyńska2, Katarzyna Gromadzka, Brian E. Wallace3, Maciej Zygo4

1Katedra i Klinika Psychiatrii UM w Lublinie
2 Zakład Psychologii, Uniwersytet Rzeszowski
3 Koło Naukowe Studentów Anglojęzycznych przy Katedrze i Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
4 Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie
 

Streszczenie

Celem pracy było udzielenie odpowiedzi na następujące problemy badawcze: 1. Czy i jakie różnice występują między kobietami zagrożonymi i niezagrożonymi uzależnieniem od telefonu komórkowego w zakresie cech narcystycznych?; 2. Czy i które cechy narcystyczne są predyktorami uzależnienia od telefonu komórkowego u kobiet?
Materiał i metody. Badaniami objęto 50 kobiet, których średni wiek wynosił 28 lat.
W pracy zastosowano następujące metody badawcze: Ankietę oraz Kwestionariusz do Badania Uzależnienia od Telefonu Komór-kowego, autorstwa Potembskiej i Pawłowskiej oraz Kwestionariusz Narcyzmu Deneke, Hilgenstock, Müller.
Wyniki i wnioski.
  1. Kobiety zagrożone uzależnieniem od telefonu komórkowego, charakteryzuje bardziej nasilone, niż kobiety niezagrożone tym uza-leżnieniem, poczucie bezradności, bezwartościowości, braku sensu życia, zwątpienia, zniechęcenia oraz pragnienie ucieczki przed rzeczywistością w marzenia.
  2. Uzależnienie od telefonu komórkowego, preferowanie rozmów prowadzonych przez telefon nad kontakty „twarzą w twarz” oraz poszukiwanie akceptacji i bliskości za pomocą rozmów prowadzonych przez telefon komórkowy i wysyłanych oraz otrzymywanych wiadomości SMS, najlepiej wyjaśnia nasilona potrzeba ucieczki przed rzeczywistością w symboliczny świat marzeń, poszukiwanie bezpieczeństwa i wsparcia.
  3. Najlepszym predyktorem uzależnienia od rozmów prowadzonych przez telefon komórkowy oraz od wiadomości tekstowych SMS jest nasilone poczucie bezradności, bezsensowności, zwątpienia, zniechęcenia, pustki i braku sensu życia, kompensowane przez po-czucie posiadania wyjątkowej atrakcyjności fizycznej, szczególnych umiejętności organizacyjnych i talentów.

Abstract

The aim of the study was to answer the following research problems:
1. Whether and what differences exist between women at risk and those not at risk of addiction to mobile phone in range of narcissistic traits?; 2. Whether and which narcissistic traits are predictors of addiction to mobile phone in women?
Material and methods. The research group consisted of 50 women, whose average age was 28 years. The following methods were used in the study: The Survey form and Mobile Phone Addiction Assessment Questionnaire developed by Potembska and Pawłowska and the Narcissism Inventory by Deneka, Hilgenstock, Müller.
Results and conclusions.
  1. Women at risk of mobile phone addiction as compared to the individuals who were not at risk, were characterized by more severe: sense of helplessness, worthlessness, lack of sense of life, sense of doubt, discouragement and desire to escape from reality into dreams.
  2. Addiction to mobile phone, preference for communicating by mobile phone to "face to face" contacts, looking for acceptance and closeness by means of phone calls and sent and received text messages, are best explained by intense need to escape from reality in symbolic world of dreams and search for security and support.
  3. The best predictor of addiction to mobile phone conversations and text messaging is the intensified sense of helplessness, senselessness, doubt, discouragement, emptiness and lack of sense of life, which are compensated by the sense of exceptional physical attractiveness, having extraordinary organization skills and talents.

Słowa kluczowe

narcyzm, uzależnienie od telefonu komórkowego

Keywords

narcissism, mobile phone addictions

Calendar

Maj 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31