Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Objawy uzależnienia od telefonu komórkowego a korzystanie z internetowych portali społecznościowych przez młodzież

Symptoms of mobile phone addiction and adolescents' use of online social networking sites

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2012; 13(2):103-108

Beata Pawłowska1, Ewa Dziurzyńska2, Katarzyna Gromadzka, Brian E. Wallace3, Maciej Zygo4

1 Katedra i Klinika Psychiatrii UM w Lublinie
2 Zakład Psychologii, Uniwersytet Rzeszowski
3 Koło Naukowe Studentów Anglojęzycznych przy Katedrze i Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
4 Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie

Streszczenie

Celem pracy była udzielenie odpowiedzi na następujące problemy badawcze:
 • czy i jakie różnice występują między osobami zagrożonymi i niezagrożonymi uzależnieniem od telefonu komórkowego w zakresie czasu spędzanego na portalu Nasza Klasa?
 • czy i jakie zależności występują między czasem korzystania przez młodzież z portalu społecznościowego Nasza Klasa a nasileniem objawów uzależnienia od telefonu komórkowego?
 • czy i jakie zależności występują między objawami uzależnienia od telefonu komórkowego a aktywnością młodzieży na profilu Na-sza Klasa oraz przyczynami posiadania profilu na tym portalu społecznościowym?
Materiał i metody. Badaniami objęto 291 uczniów gimnazjów i liceów. W pracy zastosowano następujące metody: Ankietę oraz Kwestionariusz Uzależnienia od Telefonu Komórkowego autorstwa Pawłowskiej i Potembskiej.
Wyniki i wnioski.
 1. Więcej dziewcząt niż chłopców ma profil na portalu społecznościowym Nasza Klasa oraz spełnia kryteria uzależnienia i zagrożenia uzależnieniem od telefonu komórkowego.
 2. Główną motywacją, dla której młodzież ma profil na portalu społecznościowym Nasza Klasa jest chęć: utrzymywania kontaktów z przyjaciółmi, uzyskania informacji o znajomych, chwalenia się. Młodzież na portalu społecznościowym komentuje zdjęcia zamieszczane przez innych użytkowników sieci, zamieszcza swoje zdjęcia z wakacji, zdjęcia rodziny oraz zdjęcia z uroczystości rodzinnych.
 3. Im więcej godzin dziewczęta korzystają z internetowego portalu społecznościowego Nasza Klasa, tym bardziej mają nasilone obja-wy uzależnienia od telefonu komórkowego.
 4. Nasilone objawy uzależnienia od rozmów i wiadomości SMS, preferowanie komunikacji przez telefon komórkowy nad spotkania „twarzą w twarz”, poszukiwanie w kontaktach nawiązywanych przez telefon komórkowy akceptacji i bliskości współwystępuje ze zwiększaniem ilości godzin korzystania z portalu społecznościowego Nasza Klasa przez dziewczęta i potrzebą chwalenia się.

 


Abstract

The aim of the study was to answer the following research problems:
 • Whether and what differences exist between individuals at risk and those not at risk of addiction to mobile phone in terms of time spent on “Nasza Klasa” website?
 • Whether and what relationships exist between time spent on the social network "Nasza Klasa" by young people and the severity of addiction to mobile phone?
 • Whether and what relationships exist between the symptoms of addiction to mobile phone and activity of young people on “Nasza Klasa” profile, and reasons of having profile on this social network?
Material and methods. The research group consisted of 291 junior high and secondary school students. The following methods were used in this study: the Survey form and the Mobile Phone Addiction Assessment Questionnaire by Pawłowska and Potembska.
Results and conclusions.
 1. More girls than boys have a profile on the social network “Nasza Klasa” and meet criteria of dependence and risk of addiction to mobile phone.
 2. The main motivation for the youth to have a profile on the social network “Nasza Klasa” is desire to: maintain in touch with friends, get information about friends, brag. On this social network zoung people comment on photos posted by other users, post their travel photos, family pictures and pictures from family celebrations.
 3. The more time girls spend on using social networking sites, the more severe their mobile phone addiction symptoms are.
 4. Intense symptoms of addiction to phone calls and text messages, preference for communicating by mobile phone to "face to face" meeting, looking for acceptance and closeness in relation-ships established via mobile phone co-occur with increased time spent on using the social network “Nasza Klasa” and need of bragging.

Słowa kluczowe

portale społecznościowe, uzależnienie od telefonu komórkowego, płeć

Keywords

online social networking sites, mobile phone addiction, gender

Calendar

Maj 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31