Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Obraz siebie a ocena jakości życia u pacjentów z uszkodzonym stawem kolanowym

Self-esteem and evaluation of the quality of life in patients with a knee joint injury

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2012; 13(2):123-127

Marta Tarczyńska1,3, Emilia Potembska2, Zbigniew Dajewski3, Krzysztof Gawęda1,3

1 Katedra Ortopedii, Klinika Ortopedii i Traumatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
3 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Arthros w Nałęczowie

Streszczenie

Streszczenie
Obraz siebie oznacza zorganizowany zespół cech, które jednostka nauczyła się uznawać za własne, pełniący funkcje integracji i stabilizacji osobowości.
Celem pracy było udzielenie odpowiedzi na następujące problemy badawcze:
  • czy i jakie zależności występują między cechami obrazu siebie a czasem trwania choroby u pacjentów z uszkodzeniem stawu ko-lanowego?
  • czy i jakie zależności występują między obrazem siebie a oceną jakości życia oraz stopniem ograniczenia aktywności w zakresie pracy zawodowej i relacji społecznych u pacjentów z uszkodzeniem stawu kolanowego?
Grupa badana. Badaniami objęto 32 pacjentów (15 kobiet i 17 mężczyzn), hospitalizowanych w NZOZ Arthros w Nałęczowie z powodu uszko-dzeń stawów kolanowych. Średni wiek badanych wynosił 31 lat. Wskazaniem do leczenia u 17 pacjentów była niestabilność kolana z powodu uszkodzenia więzadeł krzyżowych, u 3 zespół bocznego przyparcia rzepki, u 2 chorych nawykowe zwichnięcie rzepki, u 8 uszkodzenie łąkotki, a 1 osoba doznała śródstawowego złamania kolana. Średni czas trwania niesprawności wynosił 5 lat. Przed opera-cją z różnych form rehabilitacji i farmakoterapii korzystało 7 osób.
Metody. W pracy zastosowano: Test Przymiotnikowy ACL, Gougha i Heilbruna, w wersji „jaki jesteś?” oraz Ankietę własnej konstrukcji, na podstawie której uzyskano dane socjodemograficzne oraz informacje dotyczące: czasu trwania choroby, oceny wpływu choroby na jakość życia, pracę zawodową, relacje społeczne i hobby. Pacjenci wypełniali wymienione kwestionariusze w ciągu pierwszych dwóch dni po operacji.
Wyniki i wnioski.
  1. Dłuższy okres trwania choroby u pacjentów z uszkodzeniem stawu kolanowego współwystępuje z nasiloną potrzebą stabilizacji, bezpieczeństwa, unikaniem sytuacji konfliktowych, nasiloną samokontrolą, ograniczeniem relacji społecznych oraz brakiem zaufania do siebie i innych ludzi.
  2. Im bardziej pacjenci z uszkodzeniem stawu kolanowego oceniają, że choroba pogorszyła ich jakość życia oraz ograniczyła ich pracę i relacje społeczne, tym większa charakteryzuje ich zależność, potrzeba poszukiwania bezpieczeństwa, brak spontaniczności, nasilony pesymizm, nadmierna samokontrola, ucieczka przed rzeczywistością w marzenia oraz tendencja do idealizowania siebie.

Abstract

Self-esteem is an organized set of characteristics that an individual has learnt to consider his or her own, the function of which is to integrate and stabilize personality.
The aim of the study was to answer the following research problems:
  • whether and what kind of relations occur between self-esteem characteristics and disease duration in patients with a knee joint injury;
  • whether and what kind of relations occur between self-esteem vs. evaluation of quality of life and the degree of activity limita-tion with regard to work and social relations in patients with a knee joint injury.
Participants. The participants were 32 in-patients (15 women and 17 men) of ARTHROS Non-Public Health Care Institution in Nałęczów, hospi-talized for a knee joint injury. Mean age of the participants was 31 years. Seventeen patients had been diagnosed with knee instability due to cruciate ligament injury, 3 with the excessive lateral pressure syndrome, 2 with luxating patella, 8 with meniscus injury, and with intra-articular knee fracture. Mean disease duration was 5 years. Preoperative treatment in the form of rehabilitation and physio-therapy had been given to 7 persons.
Methods. The study was conducted using the “What are you like?” version of Gough and Heilbrun’s Adjective Check List and an Inquiry Form designed by the authors for recording socio-demographic data plus information on disease duration and patients’ evaluation of the effect of the disease on their quality of life, professional work, social relations, and hobbies. The patients completed the above-mentioned questionnaires within the first two days after operation.
Results and conclusions.
  1. Longer disease duration in patients with a knee joint injury co-occurs with an increased need for stabilization and safety, conflict avoidance, increased self-control, deterioration of social relations, and lack of self-trust and trust in others.
  2. The more the patients with a knee joint injury believe that the disease has deteriorated their quality of life and limited their work and social relations, the more they are characterized by dependence, the need to seek safety, lack of spontaneity, increased pessi-mism, excessive self-control, escape from reality into daydreaming, and a tendency to show themselves in a better light.

Słowa kluczowe

niestabilność kolana, więzadło krzyżowe przednie, uszkodzenie łąkotki, niewydolność czynnościowa kolana, bóle przedniego przedziału kolana, dysfunkcje rzepkowo-udowe, obraz siebie

Keywords

knee instability, anterior cruciate ligament, meniscus injury, functional knee insufficiency, anterior knee pain, patellofemoral disorders, self-esteem

Calendar

Maj 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31