Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Ocena wybranych elementów psychicznej jakości życia pacjentów leczonych z powodu cukrzycy typu 2

Assessment of chosen elements of physical quality of life in patients treated due to type 2 diabetes

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2012; 13(2):128-133

Anna Dąbrowska1, Barbara Jurkowska2, Grzegorz Nowicki3, Andrzej Prystupa4, Jerzy Bednarski5, Elżbieta Pietryka+Michałowska6

1 Katedra i Klinika Endokrynologii, Uniwersytet Medyczny, Lublin
2 Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki, Lublin
3 Pracownia Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Medyczny, Lublin
4 Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny, Lublin
5 Katedra i Klinika Ortopedii i Rehabilitacji, Uniwersytet Medyczny, Lublin
6 Zakład Matematyki i Biostatystyki Medycznej, Uniwersytet Medyczny, Lublin
 

Streszczenie

Wstęp. Cukrzyca jest chorobą przewlekłą, prowadzącą do wielu powikłań, wpływających na subiektywne poczucie jakości życia. W medycynie jakość życia określana jest w kontekście stanu zdrowia (HRQOL ang. health-related quality of life). Decyzje medyczne, podejmowane na różnych etapach leczenia, sprowadzają się do wspólnego celu, jakim jest optymalne wykorzystanie dostępnych środków dla zapewnienia jak najlepszego stanu zdrowia ludzi, których dana decyzja dotyczy. Jednak nie wszystkie aspekty zdrowia dadzą się ująć w takie parametry. Stąd też przy wyborze metody leczenia powinno się uwzględniać wyniki badań klinicznych, własne doświadczenie oraz oczekiwania pacjenta. Na podstawie systematycznej i wielowymiarowej oceny jakości życia pacjentów chorych na cukrzycę można uzyskiwać cenną informację o deficytach w tym obszarze funkcjonowania chorego, w którym konieczne jest wprowadzenia zmian.
Cel pracy. Celem pracy jest ocena wpływu rodzaju terapii cukrzycy na komponenty psychicznej jakości życia pacjentów.
Materiał i metoda. Przebadano 77 osób chorych na cukrzycę typu 2, leczonych ambulatoryjnie w lubelskich poradniach. Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety, oceniający niektóre elementy psychicznej jakości życia pacjenta.
Wyniki i wnioski. Subiektywne poczucie psychicznej jakości życia u osób chorych na cukrzycę jest zależne od rodzaju terapii, jakiemu poddawani są pacjenci. Chorzy leczeni za pomocą leków doustnych lepiej znoszą trudy dnia codziennego. Osoby chore na cukrzycę powinny zostać objęte stałą opieką psychologiczną, której celem byłoby m.in. podniesienie ich jakości życia przez profesjonalne wsparcie.

Abstract

Introduction. Diabetes is a persistent disease, leading to many complications, in which it is possible to assess subjective sense of the quality of life in patients. In medicine, the quality of life is defined in the context of health condition (HRQOL health-related quality of life). Medical decisions, made at various levels of treatment, come down to common aim, which is optimum employment of available resources to provide the best health conditions in patients, to whom the decisions apply. However, not all aspects of health can be subsumed in such parameters, hence while choosing treatment method, the results of clinical tests, one’s own experience, and expectations of the patient should be taken into account. On the basis of systematic and many-sided assessment of the quality of life of the patients suffering from diabetes, treasure trove can be acquired about the deficit in the area of patient’s functioning, in which it is necessary to implement changes.
The aim of the study. The aim of the paper is to assess the influence of diabetes therapy on elements of the quality of life of the patients treated because of type 2 diabetes.
The research and the method. A group of 77 patients with type 2 diabetes, treated in Outpatients Clinics in Lublin, were examined. Research tool was the self-made questionnaire, evaluating certain elements of psychic quality of life of the patient.
Results and Conclusions. Subjective sense of psychic quality of life of diabetes patients depends on the therapy type. Patients treated with oral medications are better in coping with difficulties of everyday life. People suffering from diabetes should be under permanent psychological treatment which aim would be to i.e., improve their quality of life by professional support.

Słowa kluczowe

jakość życia, cukrzyca, doustne leczenie cukrzycy, insulinoterapia

Keywords

quality of life, diabetes, oral diabetes treatment, insulin therapy

Calendar

Maj 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31