Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Skąd nauczyciele czerpią wiedzę na temat cukrzycy?

Where do teachers acquire knowledge about diabetes from?

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2012; 13(2):138-141

Iwona Chmiel-Perzyńska1, Marek Derkacz1, Ewelina Grywalska2, Agnieszka Kowal3, Andrzej Nowakowski1

1 Klinika Endokrynologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2 Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
3 Katedra i Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Streszczenie

Cukrzyca jest jedną z najczęściej występujących chorób przewlekłych, a zapadalność na to schorzenie stale wzrasta. Zjawisko to wiąże się z coraz częstszym pojawianiem się problemu opieki nad dzieckiem w placówkach oświatowych. Największym zagrożeniem dla zdrowia i życia uczniów są niedocukrzenia. Celem badania była ocena zainteresowania nauczycieli problemem cukrzycy typu 1 u uczniów oraz określenie źródeł, z których nauczyciele czerpią wiedzę na temat choroby. Zbadano 581 nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych (476 kobiet i 105 mężczyzn) w województwie lubelskim i podkarpackim. Badanie przeprowadzono przy pomocy kwestionariusza autorskiego zawierającego pytania otwarte i półotwarte. Analizie poddano odpowiedzi na pytania otwarte dotyczące przyczyn cukrzycy i przyczyn niedocukrzenia. 24,8% respondentów nie wykazywało żadnego zainteresowania zdobywaniem wiedzy na temat cukrzycy. Ankietowani najczęściej czerpali wiedzę na temat cukrzycy z prasy, książek, ulotek i broszur informacyjnych (53.8%), internetu (36.6%) i programów telewizyjnych (31,7%). Wśród nauczycieli biologii stwierdzono większe zainteresowanie zdobywaniem wiedzy na temat cukrzycy, a także wyższy poziom wiedzy na temat choroby.
Ze względu na deklarowane przez nauczycieli wykorzystywanie źródeł takich jak prasa, internet czy programy telewizyjne należałoby zastanowić się nad stworzeniem odpowiednich materiałów szkoleniowych adresowanych do tej grupy zawodowej. Okresowe szkolenia z udziałem lekarzy czy edukatorów medycznych mogłyby sprzyjać konsolidowaniu i sprawdzaniu zdobytej samodzielnie wiedzy.

Abstract

Diabetes is one of the most frequent chronic diseases and the incidence of this disease is still rising. This phenomenon is strictly connected with the problem of child care in education facilities. The greatest threat to pupils’ health and life is hypoglycaemia. The aim of the study was to access teachers’ interest the field of type 1 diabetes in pupils and to determine the sources of teachers’ knowledge in this field. A group of 581 primary and post-primary school teachers were examined (476 females and 105 males) in Lublin and Podkarpackie Province. The study was conducted by means of a questionnaire containing open and semi-open questions. Open questions concerning causes of diabetes and hypoglycaemia were analysed. No interest in gaining knowledge in the field of diabetes was declared by 24.8% of the respondents.. Most frequently, the respondents acquired their knowledge from press, books, leaflets and brochures (53.8%), from the Internet (36.6%), and TV programs (31.7%). Among biology teachers, the interest of gaining knowledge in the field of diabetes as well as the level of knowledge about this disease was higher.
Taking into consideration the fact that the teachers declared press, the Internet and television programs as their main source of knowledge, it would be reasonable to consider the preparation of appropriate training materials addressed to this professional group. Training conducted by doctors or medical educators could help to consolidate and test the knowledge acquired independently.

Słowa kluczowe

nauczyciele, wiedza, szkolenia

Keywords

teachers, knowledge, training

Calendar

Maj 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31