Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Jakość życia a percepcja czasu u osób chorych na schizofrenię

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2012; 13(3):169-172

Mariola Stecka

Katedra Psychologii Klinicznej Dorosłego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie

Streszczenie

Cel. Przedmiotem badań było zbadanie związków pomiędzy jakością życia (rodzinnego, społecznego, zawodowego), a percepcją czasu u osób chorych na schizofrenię (N=30). Badania mają również na celu podniesienie jakości życia osób chorych.
Metoda. W badaniach posłużono się Skalą Orientacji Temporalnej AION-2000 autorstwa C.S. Nosala i B. Bajcar (2004), oraz ankie-tą socjodemograficzną, która zawierała trzy pytania o jakość życia rodzinnego, społecznego i zawodowego. Osoby badane udzielały odpowiedzi na 5-cio stopniowej skali Likerta (1- bardzo zła, 5- bardzo dobra).
Wyniki. Badania wykazały istotne związki pomiędzy wymiarami orientacji temporalnych i osobistych koncepcji czasu, a jakością życia rodzinnego, społecznego i zawodowego. Najważniejsze wnioski dotyczą spadku jakości życia rodzinnego wraz ze wzrostem po-czucia, że czas jest destruktywny, oraz wzrostu jakości życia społecznego i rodzinnego wraz ze skoncentrowaniem na teraźniejszość i przyszłość.

Wnioski. Istnieje zależność pomiędzy sposobem percepcji czasu, a poziomem jakości życia u osób chorych na schizofrenię, kon-centracja na destruktywnym działaniu czasu i skupienie na przeszłości, obniża ogólną jakość życia osoby.


Abstract

Aim. The subject of the investigation is to explore relations between quality of life (family, social, occupational), and time percep-tion in patients with schizophrenia (N=30). The aim is to improve the quality of life with people suffering from illness.
Method. Methods used in investigations are Temporal Orientation Questionnaire AION-2000, devised by C.S. Nosal and B. Bajcar (2004), and socio-demographic survey, which contained three questions about family, social and occupational quality of life. Exami-nated persons gave answers on Likert’s scale (1-very bad, 5-very good).
Results. Investigations showed that there are important relations between dimensions of time orientation and family, social, occupational quality of life. Most value results are involved with decrease in family quality of life, and in the same time increase in the perception that the time is destructive, what is more, the increase of the social and family quality of life is connected with concentration on present and future orientation.
Conclusions. There are scientifically proved connections between perception of time and level of quality of life in patients with schizophrenia. Focusing on destructive effects of time and concentrating on past, affects on decrease in general quality of life.

Słowa kluczowe

jakość życia, percepcja czasu, schizofrenia, AION-2000

Keywords

quality of life, time perception, schizophrenia, AION-2000

Calendar

Listopad 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30