Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Reakcje idiosynkrazji na leki psychotropowe

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2012; 13(3):187-191

*Katarzyna Szajer, Anna Grzywa, Bożena Śpila

  Katedra i Klinika Psychiatrii AM w Lublinie, ul. Głuska 1, 20-439 Lublin
*Poradnia Zdrowia Psychicznego “Medicor”, ul. Jabłońskiego 2/4, 35-068 Rzeszów

Streszczenie

Treść naszej pracy dotyczy reakcji idiosynkratycznych związanych ze stosowaniem leków psychotropowych. Poniższy przegląd artykułów na temat reakcji idiosynkrazji w przebiegu leczenia specyfikami psychotropowymi, przybliża skalę terapeutycznych proble-mów podczas psychofarmakoterapii. Idiosynkrazja to termin używany do określenia niezależnych od dawki leku i nieoczekiwanych reakcji niepożądanych. Istnieje wiele zespołów idiosynkrazji polekowej. Określa się je następującymi terminami: Dress Syndrome (w tłum. zespół reakcji polekowej z eozynofilią i objawami systemowymi), HHS (Hypersensitivity Syndrome – zespół nadwrażliwości), DIHS (Drug Induced Hypersensitivity Syndrome – indukowany lekami zespół nadwrażliwości), DIDMOHS (Drug Induced Multiorgan Hypersensitivity Syndrome – indukowany lekami wielonarządowy zespół nadwrażliwości) oraz Drug Induced Pseudolymphoma (indu-kowany lekami chłoniak rzekomy). Kliniczne ekstremum reakcji idiosynkratycznej, stanowi złośliwy zespół neuroleptyczny (Neurolep-tic Malignant Syndrome – NMS). Opisaliśmy patomechanizm reakcji idiosynkrazji (DRESS i NMS), przebieg kliniczny, czynniki ryzyka, leczenie i prewencję.

Abstract

The content of our dissertation relates to idiosyncratic reactions connected with the use of antipsychotic drugs. The below review of articles concerning reaction of idiosyncrasy in the course of treatment with psychotropic drugs brings closer the scale of therapeutic problems during the psycho pharmacotherapy. Idiosyncrasy is an expression used to describe unexpected side effects independent from the drug doses. There are many syndromes of the idiosyncrasy occurring after the drug use. They are described with the following terms: Dress Syndrome (being the syndrome of reaction after drug usage with eosinophilia and systemic symptoms), HHS (Hypersensi-tivity Syndrome), DIHS (Drug Induced Hypersensitivity Syndrome), DIDMOHS (Drug Induced Multiorgan Hypersensitivity Syndrome) and Drug Induced Pseudolymphoma. The clinical extreme of idiosyncratic reaction is neuroleptic malignant syndrome.

Słowa kluczowe

DRESS syndrom, złośliwy zespół neuroleptyczny, idiosynkrazja

Keywords

DRESS syndrome, neuroleptic malignant syndrome, idiosyncrasy

Calendar

Listopad 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30