Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Niepokój a postawy wobec choroby u pacjentek z guzami jajnika i mięśniakami macicy

Anxiety and attitudes towards illness in patients with ovarian tumours and uterine fibroids

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2012; 13(3): 209-215

Beata Pawłowska1, Krzysztof Międlar2, Karolina Biały-Międlar3, Ewa Dziurzyńska4

1Katedra i Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie, Oddział Psychiatryczny
3Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, Oddział Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udaru Mózgu
4Zakład Psychologii, Uniwersytet Rzeszowski

Streszczenie

Celem pracy było udzielenie odpowiedzi na pytanie: czy i jakie zależności występują między poziomem lęku a postawami wobec choroby u pacjentek z guzami jajnika i mięśniakami macicy, zakwalifikowanych do leczenia operacyjnego?
Grupę badaną stanowiło 60 pacjentek zakwalifikowanych do zabiegu operacyjnego z powodu łagodnego guza jajnika (30 kobiet) i mięśniaków macicy (30 kobiet). Średni wiek pacjentek wynosił 40 lat.
Metody. W pracy zastosowano Arkusz Samopoznania R. Cattella oraz Kwestionariusz do Badania Postaw Wobec Choroby autorstwa B. Pawłowskiej.
Wyniki i wnioski.
  1. Wysoki poziom niepokoju ogólnego u pacjentek współwystępuje z reagowaniem w sytuacji choroby poczuciem przygnębienia oraz żalu i pretensji do losu.
  2. Wysoki poziom niepokoju ukrytego u pacjentek łączy się z reagowaniem w sytuacji choroby poczuciem bezradności oraz traktowaniem choroby jako przeszkody w realizacji celów.
  1. Wysoki poziom niepokoju jawnego łączy się z traktowaniem choroby jako „kary za grzechy”, brakiem akceptacji siebie w roli osoby chorej, poczuciem, że choroba utrudnia relacje interpersonalne oraz z koncentracją na objawach choroby i z poczuciem smutku.

Abstract

The object of the study was to answer the question: do any dependencies occur, if any, between the anxiety level and attitudes towards their illness in patients with ovarian tumours and uterine fibroids qualified for surgical treatment?
The examined group consisted of 60 patients qualified for surgery due to benign ovarian tumours (30 women) and uterine fibroids (30 women). The average age of patients was 40 years.
Methods. In the research the R.Cattell’s IPAT Anxiety Scale-Self-Analysis Form was used as well as the Questionnaire Examining Attitudes to Illness by B. Pawłowska.
Results and conclusions.
Based on the results achieved in the study the following conclusions were formulated:
  1. High level of general anxiety in patents coexists with reacting with the sense of depression and sorrow and blaming the fate while ill.
  2. High level of hidden anxiety in patients is combined with reacting with the sense of helplessness while ill and treating their illness as an obstacle to accomplishing goals.
  3. High level of manifest anxiety is combined with treating the illness as a “punishment for sins”, lack of self-acceptance as a sick person, sense that the illness makes interpersonal relations more difficult, concentration on the symptoms of the illness and with a sense of sadness.

Słowa kluczowe

niepokój, postawy wobec choroby, guzy jajnika, mięśniaki macicy

Keywords

anxiety, attitudes towards illness, ovarian tumours, uterine fibroids

Calendar

Listopad 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30