Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Współwystępowanie objawów lęku i depresji w kolejnych trymestrach ciąży

The comorbidity of anxiety and depression symptoms during pregnancy trimesters

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2012; 13(4):231-237

Justyna Morylowska-Topolska1, Marta Makara-Studzińska2
1Katedra i Klinika Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny, Lublin
2Samodzielna Pracownia Zdrowia Psychicznego, Uniwersytet Medyczny, Lublin

Streszczenie

Cel pracy. Celem naukowym pracy była analiza występowania objawów lęku i depresji w poszczególnych trymestrach ciąży z uwzględnieniem lęku jako staniu oraz lęku jako cechy.
Materiał i metody. Badanie miało charakter prospektywny, długookresowy; grupę badaną stanowiło 314 pełnoletnich kobiet ciężarnych. Do oceny występowania objawów leku i depresji wykorzystano Szpitalną Skalę Lęku i Depresji (HADS). Do zebrania danych socjodemograficznych i danych medycznych posłużono się kwestionariuszem konstrukcji własnej. Analizę wzajemnej korelacji między badanymi parametrami wykonano z wykorzystaniem testu korelacji rang Spearmana.
Wyniki. Objawów lękowych w pierwszym trymestrze ciąży doświadczyło 27,4% badanych, w drugim trymestrze 23,9%, w trzecim 29,9%. Objawy depresyjne występowały znacznie rzadziej, i tak: w pierwszym trymestrze u 15,3% badanych, w drugim u 12,7% w trzecim u 14%. badanych kobiet. Przynajmniej raz objawów lęku doświadczyło 37,9% badanych, objawów depresji 25,48%. Odsetki badanych kobiet, u których współwystępowały objawy lękowe i depresyjne w poszczególnych trymestrach wynosiły odpowiednio 12,7% badanych w pierwszym, 10,8 % w drugim i 12,4% w trzecim trymestrze ciąży. Objawy lękowe występowały u 15,9% badanych we wszystkich trymestrach ciąży, u 11,5% w dwóch trymestrach. Dla depresji odsetki te wynosiły odpowiednio 3,5% i 9,6. Wykazano związek między nasileniem objawów lęku a nasileniem objawów depresji w poszczególnych trymestrach, przy czym związek ten był silniejszy w pierwszym i trzecim trymestrze niż w drugim trymestrze. Obie skale (lęk jako stan i lęk jako cecha) Inwentarza Stanu i Cechy Lęku korelowały z nasileniem objawów lękowych i depresyjnych (HADS). Lęku jako stan najsilniej korelował z objawami lękowymi w trzecim trymestrze a z depresyjnymi w pierwszym trymestrze. Lęk jako cecha najsilniej korelował z objawami lęku i depresji w trzecim trymestrze.
Wnioski. Wprowadzenie badań skriningowych w kierunku lęku i depresji w ciąży, prowadzonych systematycznie w jej trakcie stwarza szansę wcześniejszej diagnozy i szybszego wdrożenia właściwego postępowania. Wcześniejsza diagnoza i właściwe postępowanie w przypadku wystąpienia lęku i depresji w ciąży stwarza szansę zapobiegania ich skutkom, takim jak depresja poporodowa oraz nieprawidłowy rozwój psychofizyczny dziecka.

Abstract

Objectives. The scientific aim of this work was the assessment of anxiety and depressive symptoms in particular pregnancy trimesters and the analysis of different types of anxiety: anxiety as a state and anxiety as a trait.
Material and methods. The research was conducted in gynecologic-obstetric clinics in the area of Lublin and Mazovian provinces from January 2011 to May 2012. It was longitudinal prospective trial. Each woman was examined three times: during first, second and third trimester. The following measurements were used in this work: Demographic and epidemiologic questionnaire – of own construction, Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), State and Trait of Anxiety Inventory. At visits in clinic during consecutive trimesters, women were given a set of questionnaires for filling in and they returned them at next visit. The examined group consisted of 314 pregnant adult (over 18 years old) women.
The results were statistically analyzed. Basic parameters of descriptive statistics were determined: arithmetical means, standard deviation, median, minimal and maximal value. Due to other than normal distribution of the examined variables – the following nonparametric tests were used: U Mann-Whitney test and ANOVA of Kruskal-Wallis. The analysis of mutual correlation between examined parameters was performed using the Spearman range correlation test. Five
percent inference error was assumed and correlated level of significance p(α)<0.05.  
Results. Anxiety symptoms in the first trimester of pregnancy were experienced by 27.4% of respondents, in the second trimester – by 23.9%, in the third – by 29.9%. Depressive symptoms occurred less frequently, and so: in the first trimester in 15.3% of subjects, in the second in 12.7%, in the third- in 14% of the studied the women. At least once the symptoms of anxiety were experienced by 37.9% of the respondents, depressive symptoms - by 25.48%. Percentages of the women, in whom anxiety and depressive symptoms coexisted in different trimesters, amounted to 12.7% of the respondents in the first, 10.8% in the second and 12.4% in the third trimester of pregnancy. Anxiety symptoms were present in 15.9% of patients in all trimesters of pregnancy, and in 11.5% in the two trimesters. For depression, these percentages were respectively 3.5% and 9.6%. The relation between the severity of symptoms of anxiety and depression severity in different trimesters was confirmed, but this relationship was stronger in the first and third trimester than in the second trimester. Both scales (anxiety as a state and as a trait) of the Inventory of State and Trait Anxiety correlated with the severity of symptoms of hospital anxiety and depression scale (HADS). Anxiety as a state most strongly correlated with symptoms of anxiety in the third trimester and with depression in the first trimester. Anxiety as a trait most strongly correlated with symptoms of anxiety and depression in the third trimester.
Conclusions. Introducing of screening tests regarding anxiety and depression during pregnancy, conducted systematically during this period, creates possibility for earlier diagnosis and quicker provision of appropriate interventions. Earlier diagnosis and appropriate interventions in case of anxiety and depression development during pregnancy creates a possibility of preventing their effects, such as postpartum depression and disturbed psychophysical development of child.
 

Słowa kluczowe

lęk, depresja, ciąża

Keywords

anxiety, depression, pregnancy

Calendar

Kwiecień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30