Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Ocena sylwetki psychologicznej osób po próbach samobójczych hospitalizowanych psychiatrycznie. Doniesienie wstępne

Analysis of psychological functioning of patients after their suicide attempts

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2012; 13(4): 238-244

Piotr Wierzbiński1, Monika Talarowska1, Marcelina Chamielec1, Iwona Mikołajczyk2, Marta Strombek-Milczarek2, Antoni Florkowski1

1 Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
2 Oddział Terapii dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych ze współistniejącymi innymi Zaburzeniami Psychicznymi. SPZOZ im. Babińskiego w Łodzi
3 Szpital im. Babińskiego w Łodzi
Praca finansowana z Grantu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Nr 502-03/5-062-02/502-54-062

Streszczenie

Wstęp. Samobójstwo jest istotnym problemem psychiatrycznym. Dokonanie aktu celowego odebrania sobie życia przez pacjenta jest czynem trudnym i dramatycznym. Wciąż toczy się dyskusja na temat przyczyn tego zjawiska, które do tej pory jednoznacznie nie zostały ustalone. Istniej wiele teorii dotyczących etiologii zachowań samobójczych, m.in. teoria socjologiczna, poznawczo-behawioralna oraz teorie neurobiologiczne.
Materiał i Metody. W badaniu wzięło udział 76 osób, z tego 48 w grupie badanej. Do grupy badanej włączono osoby hospitalizowane w SPZOZ im. Babińskiego w Łodzi, które próbowały obecnie lub w przeszłości dokonać próby samobójczej. Każdy pacjent wykonał testy psychologiczne: CISS i IPSA-II.
Wyniki. analiza statystyczna wykazała, że pacjenci podejmujący próby samobójcze różnią się pod względem cech funkcjonowania psychologicznego od o sób z g rupy porównawcze: odznaczają się większą agresją, są bardziej nieufni, mają trudności w panowaniu nad emocjami. 
Wnioski. Samobójstwom można próbować zapobiegać. Analiza sylwetki psychologicznej osób podejmujących próby samobójcze pozwoliłaby lepiej poznać mechanizmy leżące u podstaw czynów autodestrukcyjnych oraz wyodrębnić grupę osób z istotnie większym ryzykiem zachowań suicydalnych i stosować wobec nich oddziaływania profilaktyczne.

Abstract

Suicide is a serious psychiatric problem. A deliberate act of taking their own lives by patients is a difficult and dramatic move. There has been ongoing discussion about causes of this phenomenon and they still have not been established unequivocally. There are numerous theories on the etiology of suicidal behaviors including a sociological theory, cognitive-behavioral theory and neurobiological theories.
Material and methods. The research is based on the survey of the control group that consisted of 76 persons including 48 of those who had already attempted suicide. Among the group were also Lodz Babinski Hospital patients who attempted suicide recently or in the more distant past. Each patient did psychological CISS and IPSA-II tests.
Results. A statistical analysis shows that patients attempting suicide differ in psychological traits from the rest of the control group. They have greater aggressive tendencies and difficulties in controlling emotions. They also tend to be less trusting.
Conclusions. It is possible to attempt to prevent suicide. A psychological profile of those who attempt suicide could lead to a better understanding of mechanisms that underlie self-destructive actions and help identify a group of persons with a significantly greater suicidal behavior risk and apply preventive measures to those persons.

Słowa kluczowe

samobójstwo, sylwetka psychologiczna, zachowania samobójcze

Keywords

suicide, psychological functioning, suicidal behaviour

Calendar

Wrzesień 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30