Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Występowanie depresji poporodowej w grupie kobiet w połogu a sytuacja socjodemograficzna i relacje rodzinne

The occurrence of postpartum depression in women at puerperium and the sociodemographic situation and family relationships

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2012; 13(4): 245-250

Magdalena Lewicka1, Magdalena Sulima1, Emilia Iracka2, Marta Makara-Studzińska3

1Zakład Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
2SPZOZ w Kraśniku
3Samodzielna Pracownia Zdrowia Psychicznego Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Streszczenie

Wstęp. Ciąża i połóg są okresami, w których dochodzi do wahania nastroju i zmian hormonalnych w organizmie kobiety. Pojawienie się zaburzeń depresyjnych podczas połogu jest około dziesięciokrotnie częstsze niż w innym czasie.
Cel. Celem pracy była analiza występowania depresji poporodowej w grupie kobiet w połogu zależnie od sytuacji socjodemograficznej i relacji rodzinnych.
Materiał i metoda. Badania przeprowadzono wśród 130 położnic, pomiędzy czwartym a dwunastym tygodniem połogu. Zastosowane narzędzie badawcze stanowił autorski kwestionariusz ankiety oraz Edynburska Skala Depresji Poporodowej (ESDP, ang. Edinburgh Postnatal Depression Scale).
Wyniki. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono objawy depresji poporodowej u 40,00% ankietowanych, zaś 60,00% badanych kobiet nie miało objawów depresji poporodowej. Ponadto stwierdzono istotny związek pomiędzy występowaniem depresji poporodowej a wiekiem, (p=0,03) i stanem cywilnym (p=0,0006). Wykazano również istotny statystycznie związek pomiędzy występowaniem objawów depresji a oceną relacji z partnerem, (p=0,00001), z własnymi rodzicami(p=0,0006) oraz teściami (p=0,008).

Wnioski. Wiek, stan cywilny oraz relacje rodzinne mają istotny wpływ na występowanie objawów depresji w okresie połogu. Szczególnej uwagi wymagają położnice poniżej 25 roku życia, stanu wolnego oraz te, które mają złe relacje z mężem/partnerem, własnymi rodzicami oraz teściami. Kobiety, u których stwierdzono poziom depresji ≥ 12 punktów powinny być objęte opieką psychologa lub psychiatry celem potwierdzenia, bądź wykluczenia depresji poporodowej. Położne i pielęgniarki rodzinne powinny stosować narzędzia skriningowe w praktyce zawodowej celem identyfikacji pacjentek z zaburzeniami depresyjnymi w okresie połogu.


Abstract

Introduction. Pregnancy and childbirth are the periods where there are mood swings and hormonal changes in the female body. The development of depression during the postpartum period is about ten times higher than in other times.
Aim. The aim of this study was to analyze the occurrence of postpartum depression in women in the postpartum period, depending on sociodemographic situation and family relationships.
Materials and methods. The study was conducted among 130 women in childbirth, between the fourth and twelfth week of childbirth. Research tool used was the author questionnaire and The Edinburgh Postnatal Depression Scale (ESDP, called Edinburgh postnatal Depression Scale).
Results. Based on s tudies o f postpartum, depression was found i n 4 0.00% of r espondents, while 6 0.00% o f the women h ad no symptoms of postpartum depression. In addition, a significant association was found between the occurrence of postpartum depression and age (p=0.03) and marital status (p=0.0006). A significant correlation was also shown between the presence of depressive symptoms and the assessment of the relationship with a partner (p=0.00001), with their parents (p=0.0006) and in-laws (p= 0.008).
Conclusions. Age, marital status and family relations have a significant impact on the prevalence of depressive symptoms in the postpartum period. Particular attention should be drawnt to mothers under 25 years of age, unmarried, and those that have a bad relationship with their husbands / partners, their parents and in-laws. Women diagnosed with depression levels ≥ 12 points, should be taken into the care of a psychologist or psychiatrist to confirm or exclude postpartum depression. Family midwives and nurses should use screening tool in professional practice to identify patients with depressive disorders at puerperium.

Słowa kluczowe

depresja poporodowa, połóg, relacje rodzinne, Edynburska Skala Depresji Poporodowej

Keywords

postpartum depression, puerperium, family relations, The Edinburgh Postnatal Depression Scale

Calendar

Wrzesień 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30