Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Porównanie jakości życia pacjentek z owrzodzeniami kończyn dolnych w wieku powyżej 41 lat oraz pacjentek poniżej 41 roku życia

The comparison of quality of life of female patients over and below 41 years of age with lower limbs ulcerataion treated surgically or conservatively

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2012; 13(4):251-258

Marta Makara-Studzińska, Danuta Podstawka, Małgorzata Wilczek, Karolina Kryś-Noszczyk

Zakład Psychologii Stosowanej Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Streszczenie

Porównanie jakości życia pacjentek z owrzodzeniami kończyn dolnych w wieku powyżej 41 lat oraz pacjentek poniżej 41 roku życia leczonych operacyjnie i zachowawczo  

 

Owrzodzenia podudzi związane są z wiekiem, znacznie częściej występują u osób po 60 roku życia. Czynnikami etiologicznymi owrzodzeń podudzi są m.in.: predyspozycje genetyczne, czynniki związane z warunkami i trybem życia. Często też są wynikiem chorób współistniejących m.in.: choroby tętnic, cukrzycy lub reumatoidalnego zapalenia stawów. Zmiany owrzodzeniowe powodują dyskomfort fizyczny, psychiczny z depresją, co przyczynia się do izolacji społecznej. Badania wskazują, iż zdrowie wraz z wiekiem staje się wartością nadrzędną i jednym z głównych determinantów jakości życia. Powikłania pojawiające się u osób starszych związane z niewydolnością żylną i owrzodzeniami przyczyniają się do obniżenia jakości życia. Grupę badaną stanowiły pacjentki z owrzodzeniami kończyn dolnych leczone na terenie I Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej przy Al. Racławickich 23 w Lublinie na Oddziale Chirurgii. Liczebność grupy wyniosła 60 chorych. Do oceny jakości życia osób z owrzodzeniami podudzi użyto skróconej wersji ankiety oceniającej jakość życia WHOQOL – BREF. Ankieta ta składa się z 26 pytań, które opisują jakość życia chorego w 4 obszarach: fizycznym, psychologicznym, społecznym i środowiskowym. W badaniu wykorzystano również krótki autorski kwestionariusz ankiety. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, iż wiek pacjentek z owrzodzeniami kończyn dolnych różnicuje ich ocenę jakości życia. W grupie pacjentek powyżej 41 roku życia jakość życia została niżej oceniona, dotyczyło to przede wszystkim sfery: somatycznej, psychologicznej i środowiskowej. Wiek pacjentek istotnie wpływał na ocenę poziomu jakości ich życia.


Abstract

Crural ulcerations are associated with age and are much more common in people over 60 years of age. Ulcers etiologic factors include: genetic predisposition, factors related to the conditions and lifestyle. Often they are the result of co-morbidities such as arterial disease, diabetes, or rheumatoid arthritis. Ulcerating changes cause physical discomfort, mental depression, which contributes to social isolation. Research indicates that with increasing age, health becomes the primary and one of the main determinants of the quality of life. Complications occurring in the elderly connected with ulcers, and venous insufficiency lead to lower quality of life. The study group comprised patients with leg ulcers treated in the Military Hospital with Policlinic in the Public Health Institute, Al. Racławickie 23 in Lublin in the Department of Surgery. The group size was 60 patients. To assess the quality of life of patients with leg ulcers a shortened version of the questionnaire WHOQOL - BREF w as u sed i n assessing the quality of life. This survey consists of 26 questions, which describe the quality of life in four areas: physical, psychological, social and environmental. The study also used a brief authors’ questionnaire. The research confirms that the age of patients with leg ulcers differentiates their assessment of the quality of life. In the group of patients over 41 years of age the quality of life was assessed lower; primarily it concerned somatic, psychological and environmental areas. The age of patients significantly influenced the assessment of the quality of their lives.

 

Słowa kluczowe

owrzodzenie podudzi, jakość życia, wiek, samopoczucie, leczenie zachowawcze, przewlekła niewydolność żylna, leczenie operacyjne

Keywords

leg ulcers, quality of life, age, mood, conservative treatment, chronic venous insufficiency, surgical treatment

Calendar

Wrzesień 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30