Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Wgląd chorobowy a ryzyko ponownej hospitalizacji psychiatrycznej osób chorych na schizofrenię

The insight and the risk of psychiatric re-hospitalization in patients suffering from schizophrenia

REVIEW PAPER
Curr Probl Psychiatry 2012; 13(4):291-298

Paweł Pawełczak1, Hanna Karakuła2, Aleksandra Wróbel2,3, Mariola Stecka2

Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
Katedra i Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
3 Okręgowy Szpital Kolejowy w Lublinie

Streszczenie

Pomimo znacznego postępu w zakresie leczenia i rehabilitacji osób cierpiących z powodu schizofrenii, obserwuje się nadal wysoką nawrotowość w trakcie jej przebiegu, często wymagającą hospitalizacji psychiatrycznej. Wgląd chorobowy jest ważnym składnikiem obrazu chorobowego, a jego poziom może mieć znaczenie dla ryzyka hospitalizacji w przebiegu schizofrenii. 
W pracy dokonano przeglądu literatury w celu określenia zależności pomiędzy wglądem w chorobę a ryzykiem ponownej hospitalizacji osób chorych na schizofrenię. Wyniki badań w tym zakresie nie zawsze pozostają spójne z uwagi na złożoność fenomenu wglądu. Niższy poziom wglądu chorobowego może mieć związek z gorszym stosowaniem się do zaleceń lekarskich, bardziej burzliwym przebiegiem choroby oraz częstszym występowaniem zachowań agresywnych wśród pacjentów ze schizofrenią, co w konsekwencji może predysponować do częstszych hospitalizacji psychiatrycznych. Z drugiej strony niższy poziom wglądu jest związany z mniejszym nasileniem objawów depresyjnych i tendencji suicydalnych, co z kolei może zmniejszać ryzyko hospitalizacji. Dotychczas przeprowadzone badania oceniające zależności pomiędzy poziomem wglądu chorobowego w schizofrenii a ryzykiem hospitalizacji nie pozwalają na wyciągnięcie jednoznacznych wniosków i powinny być nadal kontynuowane.

Abstract

Despite significant advances in the treatment and rehabilitation of schizophrenic patients, high relapse rates in the course of this disease are still observed, frequently resulting in psychiatric hospitalization. Insight into illness is an important component of the presentation and its level may play an important role in assessing risk of hospitalization in the course of schizophrenia. 
This paper reviews the literature in order to determine relationships between insight into illness and the risk of hospital readmission among schizophrenic patients. Due to the complexity of the phenomenon of insight, study findings in this area are not always consistent. Lower insight may be associated with poorer compliance, more fulminant course of illness and more frequent occurrence of aggressive behavior in patients with schizophrenia, which consequently may predispose to more frequent psychiatric hospitalizations. 
On the other hand, lower insight may also contribute to lower severity of depressive symptoms and suicidal tendencies, which in turn may reduce the risk of hospitalization. The studies on relationships between the level of insight into illness in schizophrenia and the risk of hospitalization have to date yielded no conclusive results and should be continued.

Słowa kluczowe

schizofrenia, wgląd, rehospitalizacja

Keywords

schizophrenia, insight, re-hospitalization

Calendar

Wrzesień 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30