Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Zjawiska ekstatyczne w obrzędach rosyjskich mistycznych sekt raskolniczych

Extatic phenomena in rituals of Russian mystic religion groups

REVIEW PAPER

Curr Probl Psychiatry 2012; 13(4):299-302

Henryk Welcz

Katedra i Klinika Psychiatrii UM w Lublinie

Streszczenie

Trans jest terminem medycznym zawartym w rozdziale V Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych /ICD – 10/ w podrozdziale zaburzeń dysocjacyjnych /F44.3 razem z opętaniem/ i oznacza zaburzenie cechujące się przejściową utratą własnej tożsamości i pełnej orientacji co do otoczenia.
W artykule tym chciałbym zająć się zjawiskami transowymi, występującymi w mistycznych rosyjskich sektach raskolników. Zjawiska transu i ekstazy, które są najczęściej utożsamiane ze sobą zostały przez badaczy przedmiotu nazwane zmienionymi stanami świadomości i oznaczały one pewne stany wywołane czynnikami fizjologicznymi lub psychologicznymi, które charakteryzują się odchyleniem w subiektywnym pojmowaniu rzeczywistości i zmianą w stosunku do przyjętych form zachowania w czasie ich przeżywania.
Trans czy stan do niego zbliżony występował jako element składowy rytualnych zjawisk towarzyszących działalności rosyjskich mistycznych sekt raskolniczych /chłystów i skopców/.

Abstract

Trance is a medical term contained in Chapter V of International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems /ICD – 10/ in the part of dissociational disorders /F44.3 together with possession/ and denotes a disorder characterised by transitional loss of own identity and decline of complete understanding of the surroundings.
In this article I want to deal only with some of the known to me phenomena of trance, dependent on will, performed in Russian mystic religion groups called raskolnicy.
Phenomena of trances and ecstasy, which are frequently identified with each other, were named by the researchers of the subject as changed states of conscience and meant particular states caused by physiological or psychological factors, which are characterised by the deviation in subjective understanding of the reality and the change towards the approved forms of behaviour during experiencing
them. A trance or a similar state was presented in the activity of the Russian mystic religion groups.

Słowa kluczowe

trans, etnopsychiatria, rytuały

Keywords

trance, ethnopsychiatry, rituals

Calendar

Wrzesień 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30