Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Poziom niepokoju a cechy osobowości (obraz siebie i radzenie sobie ze stresem) u pacjentów z uszkodzonym stawem kolanowym

Quality of Life Assessment and Coping with Stress in Patients with Shoulder Injuries

Curr Probl Psychiatry 2013; 14(1): 9-13

Marta Tarczyńska1, Emilia Potembska2, Elżbieta Kowalska3, Jarosław Pić4, Barbara Kukuła5, Krzysztof Gawęda1

1 Klinika Ortopedii i Traumatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, ul. Jaczewskiego 8
2 Klinika Psychiatrii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
3 NZOZ Arthros, Nałęczów Al. Kasztanowa 6
4 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o. o.
5 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego, Warszawa-Żoliborz

Streszczenie

Celem pracy było określenie zależności między poziomem niepokoju a obrazem siebie i sposobami radzenia sobie ze stresem u osób z uszkodzonym stawem kolanowym oraz wyodrębnienie cech osobowości będących najlepszymi predyktorami niepokoju u pacjentów.
Materiał i metody: Badaniami objęto 32 pacjentów (15 kobiet i 17 mężczyzn), hospitalizowanych w NZOZ Arthros w Nałęczowie z powodu uszkodzeń stawów kolanowych. Średni wiek badanych wynosił 31 lat.
W pracy zastosowano następujące metody: Test Przymiotnikowy ACL, Gougha i Heilbruna, w wersji „jaki jesteś?”, Ankietę własnej konstrukcji, Arkusz Samopoznania R. Cattella oraz Kwestionariusz Radzenia Sobie ze Stresem w polskim opracowaniu Januszewskiej.
Wyniki: Stwierdzono istotne statystycznie zależności między wysokim poziomem niepokoju u pacjentów a negatywnym obrazem siebie oraz nieadaptacyjnymi, destrukcyjnymi sposobami radzenia sobie ze stresem. Na podstawie regresji liniowej krokowej wyodrębniono cechy osobowości najlepiej wyjaśniające poziom niepokoju u badanych osób.
Wnioski:
  1. Poczucie znaczących zmian w życiu i pogorszenia jego jakości na skutek uszkodzenia stawu kolanowego u pacjentów współwystępuje z niedojrzałością osobowości, impulsywnością oraz nasilonym lękiem przed negatywną oceną ze strony innych osób.
  2. Nasilony niepokój u pacjentów łączy się z cechami negatywnego obrazu siebie: trudnościami przystosowawczymi, brakiem autonomii, umiejętności radzenia sobie z zadaniami codziennego życia, lękiem przed nawiązywaniem relacji interpersonalnych, tendencją do ucieczki przed rzeczywistością w marzenia, niską tolerancją na frustrację, brakiem przedsiębiorczości, wytrwałości w realizacji zadań, brakiem pewności siebie i zaufania do siebie
  3. Nasilony niepokój u pacjentów współwystępuje ze stosowaniem pasywnych sposobów radzenia sobie ze stresem: ucieczki przed problemami, izolowaniem się od ludzi, reagowaniem w sytuacjach trudnych długotrwałą koncentracją na poniesionych porażkach, rezygnacją z rozwiązywania zadań, obwinianiem siebie, agresją skierowaną w stosunku do innych ludzi lub do siebie oraz nadużywaniem alkoholu.

Abstract

The objective of the study was to determine the dependence between the anxiety level and the self-image and stress coping strategies in patients with knee injuries and distinguishing personality traits that are the best predictors of anxiety in patients.
Materials and Methods: The study included 32 patients (15 women and 17 men), hospitalised in Arthros Medical Center in Nałęczów, Poland, for knee injuries. The average age of the subjects was 31 years.
The following methods were used in the study: The Adjective Check List by Gough and Heilbrun in the “what are you like” version, the author's own questionnaire, R. Cattell's IPAT Anxiety Scale - Self Analysis Form and the Stress Coping Questionnaire in the Polish adaptation of Januszewska.
Results: Statistically significant dependencies were found between a high level of anxiety in patients with a negative self-image
and non-adaptive, destructive stress coping strategies. The personality traits that best explain anxiety in the examined group of patients
were identified using stepwise linear regression.
Conclusions:
  1. A sense of significant changes in life and deterioration of its quality resulting from the knee injuries of patients coexists with an immature personality, impulsiveness and increased fear of being negatively assessed by others.
  2. The increased anxiety in patients is connected with negative self-image characteristics : adaptation difficulties, lack of autonomy, lack of coping skills with everyday life tasks, fear of establishing interpersonal relationships, the tendency to escape from reality into day-dreams, low frustration tolerance, lack of entrepreneurship, lack of perseverance in fulfilling tasks, lack of self-confidence and self-reliance.
  3. The increased anxiety in patients coexists with the use of passive coping strategies : escaping from problems, isolating oneself from people, reacting in difficult situations by prolonged concentration on own failures, giving up problem solving, self-blame, self- and other-directed aggression and alcohol abuse.

Słowa kluczowe

niestabilność kolana, niewydolność czynnościowa kolana, dysfunkcje rzepkowo-udowe, obraz siebie, radzenie sobie ze stresem, niepokój

Keywords

knee instability, functional knee insufficiency, patellofemoral dysfunctions, self-image, coping with stress, anxiety

Calendar

Kwiecień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30