Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Wpływ hierarchii wartości na zachowanie destrukcyjne

The impact of valuable hierarchy of destructive behavior

Curr Probl Psychiatry 2013; 14(1): 24-28

Andrzej Czernikiewicz, Tetiana Baran

Streszczenie

Profilaktyka zachowań przestępczych powinna być skoncentrowana na zapobieganiu występowania zjawiska przestępczości poprzez wskazanie wartości nadrzędnych w życiu człowieka, akceptacje i miłość ze strony rodziców wobec dzieci, przez stworzenie warunków zapewniających godne życie. Celem przeprowadzonych badań była próba odpowiedzi na pytanie: „jaka jest rola posiadanej hierarchii wartości w etiologii lub nasileniu zjawiska przestępczości? Na grupie 100 mężczyzn, którzy stanowią dwie grupy. Do pierwszej grupy, grupy eksperymentalnej zaliczamy 50 mężczyzn, którzy weszli w konflikt z prawem i zostali pozbawieni wolności powyżej lat 10. Do drugiej grupy, grupy kontrolnej należało 50 mężczyzn nie wchodzących w konflikt z prawem oraz niekaranych sądownie, autorzy testowali hipotezę, iż wystąpienie zachowań przestępczych może mieć związek z trudnościami w hierarchizacji systemu wartości. W pracy korzystano ze Skali Wartości Schelerowskich (SWS) w opracowaniu Piotra Brzozowskiego. Badania empiryczne wykazały istnienie istotnie statystycznych różnic między wynikami uzyskanymi przez osoby karane i niekarane pod względem posiadanej hierarchii wartości. Jednocześnie w prezentowanych wynikach badań można dopatrzyć się związku pomiędzy posiadaną hierarchią wartości a przyszłymi zachowaniami przestępczymi.


Abstract

Prevention of criminal behavior should be focused on the prevention of crime by identifying superior value in human life, acceptance and love from parents to children, by creating the conditions for a worthy life. The aim of the study was to answer the question: "what is the role of possessed hierarchy of values in the etiology and severity of crime?” in a group of 100 men who were divided in two subgroups. The first group, the experimental group, included 50 men who had come in conflict with the law and were prisoned for more than 10 years. The second group, the control group, consisted of 50 men not entering into conflict with the law. The authors tested the hypothesis that the occurrence of criminal behavior may be related to difficulties in the hierarchy of values. In this
study a special tool - Schelerian Values Scale (SWS) was used, adapted by Piotr Brzozowski. Empirical studies have shown a statistically significant difference between the results obtained by the punished individuals and the non-punished ones in terms of their hierarchy of values. At the same time, the presented results of studies are characterized by the relationship between the possessed hierarchy of values and the future criminal behavior.

Słowa kluczowe

wartości, zachowania przestępcze

Keywords

values, destructive behavior

Calendar

Wrzesień 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30